خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع مدرک : TF
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 83223
شماره راهنما : M۲۲۸،محبوبه بلباسی، ۱۳۹۴
سر شناسه : بلباسی،محبوبه ، پديدآور
: میرزایی نجم آبادی،خدیجه ، استاد راهنما
نام عام مواد : [پایان نامه]
عنوان اصلي : بررسی تاثیر مشاوره جنسی بر اساس مدل PLISSIT بر عملکرد و رضایت جنسی زنان یائسه
نام نخستين پديدآور : / محبوبه بلباسی
نام ساير پديدآوران : ؛ استاد راهنما خدیجه میرزایی نجم آبادی
نام ساير پديدآوران : ؛ استاد مشاور نگار اصغری پور، محمدتقی شاکری
عنوان ديگر : The effect of sexual counseling based on PLISSIT model in postmenopausal women on sexual function and satisfaction
وضعيت نشر : دانشگاه علوم پزشکی مشهد: دانشکده پرستاری و مامایی، ۱۳۹۴
صفحه شمار : ۱۳۶ص.: مصور
يادداشت : رشته تحصیلی: مامايي (گرايش آموزش مامایی)
خلاصه يا چکيده : بررسی تاثیر مشاوره جنسی بر اساس مدل PLISSIT بر عملکرد و رضایت جنسی زنان یائسه. چکیده: مقدمه: مشکلات جنسی عموماً با افزایش سن بیشتر شده و میزان بروز این مشکلات در زنان میانسال به اوج می¬رسد. این پژوهش با هدف تعیین تاثیر مشاوره جنسی بر اساس مدل PLISSIT بر عملکرد و رضایت جنسی زنان یائسه در سال 1394انجام شد.روش¬کار: این مطالعه نیمه تجربی دو گروهه با پیش آزمون – پس آزمون می¬باشد. 50 زن یائسه مراجعه کننده به مرکز بهداشتی و درمانی دانش آموز شهر مشهد به روش در دسترس انتخاب و به گروه آزمون(25 نفر) و گروه کنترل(25 نفر) تخصیص تصادفی شدند. گروه آزمون، مشاوره جنسی بر اساس مدل PLISSIT را به صورت انفرادی در 2 جلسه ی 5/1 ساعته به فواصل یک هفته دریافت نمودند اما در گروه کنترل مداخله¬ای انجام نگرفت. داده¬ها با نرم افزار SPSS ویرایش 22 و آمار توصیفی و آزمون¬های فریدمن، تی مستقل، مان- ویتنی، تجزیه و تحلیل شد. سطح معنی داری 05/0در نظر گرفته شد.یافته¬ها: میانگین نمره کل عملکرد جنسی بین گروه آزمون و کنترل قبل از مداخله تفاوت آماری معنی دار وجود نداشت (073/0P=) ولی یک و دو ماه بعد از مداخله به لحاظ آماری تفاوت معنی¬دار بین دو گروه وجود داشت (001/0P<)، همچنین میانگین نمره رضایت جنسی بین گروه آزمون و کنترل قبل از مداخله تفاوت آماری معنی¬دار وجود نداشت (268/0p=) اما یک و دو ماه بعد از مداخله به لحاظ آماری تفاوت معنی¬دار بین دو گروه وجود داشت(001/0P<).نتیجه¬گیری: مشاوره جنسی بر اساس مدل PLISSIT عملکرد و رضایت جنسی زنان یائسه را ارتقا می بخشد.
: The effect of sexual counseling based on PLISSIT model in postmenopausal women on sexual function and satisfaction. Abstract: Introduction: Sexual problems generally increases with age and reaches a peak incidence of these problems in middle-aged women. This study aimed to determine the effect of sex counseling based on PLISSIT on performance and sexual satisfaction in menopausal women was conducted in 1394.Methods: This quasi-experimental study with pretest - posttest respectively. fifty menopausal women referred to health centers of Mashhad students selected by convenience sampling and experimental group (n = 25) and control group (n = 25) were randomly assigned. The experimental group recieved indivial sexual counseling based on PLISSIT model two 1/5 hour between per week but in the control group received nothing. Data with SPSS software, version 22 and descriptive statistics and Friedman tests, t-test, Mann-Whitney, were analyzed. The significant level of 0.05 was considered.Results: Average total sexual function scores between the experimental and control groups before the intervention, there was no statistically significant difference ((P=0.073), but one and two months after the intervention, there was a statistically significant difference between the two groups (P<0.001), also sexual satisfaction scores between the experimental and control groups before the intervention, there was no significant difference (P=0.268) but one and two months after intervention were statistically significant difference between the two groups (P<0.001).Conclusion: sexual counseling based on PLISSIT model could improve sexual function and satisfaction in menopausal women
توصیفگر : عملکرد جنسی
: رضایت جنسی
: یائسگی
: مدل PLISSIT
شناسه افزوده : اصغری پور،نگار ، استاد مشاور
: شاکری،‏ محمدتقی ، استاد مشاور
شناسه افزوده : ‏‏‏ ‏‏ دانشگاه علوم پزشکی مشهد‏‏ ‏، دانشکده پرستاری و مامایی
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
abM228_0.pdf
abM228.pdf
پایان نامه فارسی
متن
application/octet-stream
41 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
M228_0.pdf
M228.pdf
پایان نامه فارسی
متن
application/octet-stream
944 KB
85
85