خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع مدرک : TF
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 83222
شماره راهنما : P۳۴۸، عالیه شجاع فر، ۱۳۹۴
سر شناسه : شجاع فر،عالیه ، پديدآور
نام عام مواد : [پایان نامه]
عنوان اصلي : تأثير آموزش تنظيم هيجان بر ميزان دلبستگي مادر به نوزاد در مادران دلبسته نا ايمن نخست باردار
نام نخستين پديدآور : / عالیه شجاع فر
نام ساير پديدآوران : ؛ استاد راهنما طیبه ریحانی
نام ساير پديدآوران : ؛ استاد مشاور مرتضی مدرس غروی، سعيد واقعي
عنوان ديگر : The Effects of Training Emotion Regulation on The level of Mother-to-Child Attachment in Mothers of Insecure Attachment in the First Pregnancy
وضعيت نشر : دانشگاه علوم پزشکي مشهد: دانشکده پرستاري و مامايي، ۱۳۹۴
صفحه شمار : ۱۰۰ص.: مصور
يادداشت : رشته تحصیلی: آموزش پرستاری (گرایش مراقبت های ویژه نوزادان)
خلاصه يا چکيده : تأثير آموزش تنظيم هيجان بر ميزان دلبستگي مادر به نوزاد در مادران دلبسته نا ايمن نخست باردار . چکيده: مقدمه: دلبستگي مادر به نوزاد گره هیجانی پایدار بين مادر و نوزاد است كه براي هر دو رضايت‌بخش بوده و تعامل مادر و نوزاد را تسهيل مي‌كند. نحوه واکنش و پاسخدهی ایمن یا ناایمن مادر به دلبستگی کودکش، میتواند نوع خاصی از سبک دلبستگی را در کودک ایجاد نماید. روش کار: اين مطالعه کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی دو گروهه، بر روي 40 مادر دلبسته ناايمن نخست باردار با سن حاملگي 34-30 هفته مراجعهکننده به دو مرکز بهداشتي درماني شهرک لشگر و نجفی شهر مشهد در سال 1393-1394 انجام شد. ابزار جمعآوري دادهها در اين مطالعه پرسشنامه سبک دلبستگي بزرگسالان کولينز و ريد، دلبستگي مادر و جنين کرانلی، دلبستگي مادر به نوزاد مولر، حمايت اجتماعي کاسدي و افسردگی ادینبرگ بود. برای مادران گروه مداخله رفتار درمانی دیالکتیک به مدت دو ماه، هفتهاي یک جلسه (8 جلسه) 90 دقیقه‌ای به روش سخنراني و بحث گروهي توسط محقق و همکار طرح (روانشناس باليني) اجرا گردید. تجزيه و تحليل دادهها با استفاده از نرم افزار آماريspss15 و آزمونهاي آماري خی‌دو، تست دقیق فیشر، t مستقل و همبستگی پیرسون انجام شد. يافتهها:دو گروه از نظر سن، تحصیلات، شغل، سطح تحصیلات همسر، شغل همسر، سن بارداری، جنس فرزند، نوع زایمان و نوع سبک دلبستگی همگن بودند. تفاوت معنیداری بین میانگین نمره دلبستگی مادر و نوزاد مادران دلبسته ناایمن بعد از آموزش در افراد دو گروه مداخله و کنترل مشاهده شد (004/0=p). همچنین تفاوت معنیداری بین میانگین نمره دلبستگی مادر و نوزاد مادران دلبسته ناایمن دوسوگرا بعد از آموزش در افراد دو گروه مداخله و کنترل به دست آمد (005/0=p) ولی تفاوت معنیداری بین میانگین نمره دلبستگی مادر و نوزاد مادران دلبسته ناایمن اجتنابی بعد از آموزش در افراد دو گروه مداخله و کنترل به دست نیامد (19/0=p). بحث و نتيجهگيري: با توجه به نتایچ مطالعه حاضر مي‌‌توان با ارايه پروتکل آموزش تنظيم هيجان به عنوان يك روش مؤثر، قابل دسترس و بي‌خطر در مراکز بهداشتي درماني، کمک مؤثري به افزايش ميزان دلبستگي مادر و نوزاد نمود.
: The Effects of Training Emotion Regulation on The level of Mother-to-Child Attachment in Mothers of Insecure Attachment in the First Pregnancy. Abstract: Introduction: Mother-to-Child Attachment is Lasting emotional tie between mother and child. That is satisfactory for both And facilitate interaction between mother and infant. How secure or insecure response of mother to child attachment can create a certain type of attachment in infant. Methods: In this clinical trial, 40 Mothers of Insecure attachment 34-30 weeks' gestation in the First Pregnancy that visited to two health centers shahrake lashgar and Najafi in Mashhad in 1393-1394. To collect data The adult attachment style questionnaire Collins and Reed, maternal fetal attachment Cranley, mother-to-child attachment Muller, Cassidy social support and depression Edinburgh was used. Dialectical behavior therapy intervention for mothers for two months, weeks, one session (8 sessions) 90-minute lecture and group discussion by the researcher and collaborator (clinical psychologist) was conducted Analysis of data using statistical software spss15 test, chi-square, Fisher's exact test, t-test and Pearson correlation was performed.Results: The two groups were matched for age, education, occupation, level of education, spouse, spouse's job, gestational age, child gender, type of delivery and attachment style were similar. A significant difference between mean scores of insecure attachment mothers mother-infant attachment after training in the two groups was observed. The difference between the average scores of mother-infant attachment ambivalent insecure attachment mothers after education in the intervention and control groups, respectively. However, a significant difference between mean scores of insecure attachment mothers mother-infant attachment after training in the two groups was foundConclusion: The results of this study can provide training protocol emotion regulation as an effective, accessible and safe in health centers, an effective contribution to increasing the rate of mother-infant attachment
توصیفگر : آموزش تنظيم هيجان
: دلبستگي مادر به نوزاد
: رفتاردرمانی دیالکتیک
: سبک دلبستگی ناایمن
شناسه افزوده : ریحانی،طیبه ، استاد راهنما
: مدرس غروی،مرتضی ، استاد مشاور
: واقعی،سعید ، استاد مشاور
شناسه افزوده : ‏ ‏‏‏‏ دانشگاه علوم پزشکی مشهد‏ ‏، ‏دانشکده پرستاری و مامایی
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
abP348_0.pdf
abP348.pdf
پایان نامه فارسی
متن
application/pdf
77 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
P348_0.pdf
P348.pdf
پایان نامه فارسی
متن
application/pdf
1 MB
85
85