خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع مدرک : TF
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 83139
شماره راهنما : P۳۴۶، مریم محمدپور استاد، ۱۳۹۴
سر شناسه : محمدپور استاد،‏مریم ، پديدآور
نام عام مواد : [پایان نامه]
عنوان اصلي : بررسی آموزش مبتنی بر الگوی توانمندسازی خانواده‌محور بر تبعیت از رژیم درمانی ضد انعقاد در بیماران با دریچه مصنوعی قلب
نام نخستين پديدآور : / مریم محمدپور استاد
نام ساير پديدآوران : ؛ استاد راهنما حجی محمد نوروزی
نام ساير پديدآوران : ؛ استاد مشاور زهرا دلیر، حمیدرضا بهنام وشانی
عنوان ديگر : The Effect of Education Based on the Family- centered Empowerment Model on Anticoagulant Adherence to Treatment of Patients with Prosthetic Heart Valve
وضعيت نشر : دانشگاه علوم پزشکي مشهد: دانشکده پرستاري و مامايي، ۱۳۹۴
صفحه شمار : ۱۹۰ص.: مصور
يادداشت : رشته تحصیلی: آموزش پرستاری (گرایش داخلی جراحی)
خلاصه يا چکيده : بررسی آموزش مبتنی بر الگوی توانمندسازی خانواده‌محور بر تبعیت از رژیم درمانی ضد انعقاد در بیماران با دریچه مصنوعی قلب. چکيده: زمینه و هدف: ﺗﺒﻌﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎران از رژیم درمانی، ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ بودن درﻣﺎن را در بیماران دارای دریچه مصنوعی قلب ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ می‌نماید. با توجه به اهمیت آموزش به بیمار و ضرورت مشارکت خانواده، این مطالعه‌ با هدف تعیین تاثیر الگوی توانمندسازی خانواده‌محور بر تبعیت از رژیم درمانی ضدانعقاد در بیماران با دریچه مصنوعی مکانیکی قلب انجام شد. مواد و روش‌ها: این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال1394 بر روی 60 بیمار بستری در بخش جراحی قلب بیمارستان‌های امام رضا(ع) و قائم(عج) انجام شد. بیماران و اعضای خانواده واجد شرایط به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمون و شاهد قرار گرفتند. برای گروه آزمون الگوی توانمندسازی خانواده‌محور در طی چهار مرحله (ارتقاء دانش، خودکارآمدی، عزت نفس و ارزشیابی) از طریق آموزش فردی، بحث گروهی و پرسش و پاسخ اجرا شد. در گروه شاهد یک جلسه آموزش در روز ترخیص داده شد. یک ماه و نیم بعد از مداخله تبعیت از رژیم درمانی ضدانعقاد بیماران با پرسشنامه پژوهشگرساخته تبعیت از رژیم درمانی در چهار بعد (دارویی، غذایی، توصیه‌های سلامتی و آزمایش INR) بررسی گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها با نرم افزار16 نسخه SPSS و آزمون‌های تی مستقل، من ویتنی، مجذورکای و آنالیز واریانس انجام شد. یافته‌ها: میانگین سن بیماران در گروه آزمون و شاهد به ترتیب 8/9±5/49 و 70/8 0±0/51 بود. پس از مداخله نتایج آزمون آنالیز واریانس دو طرفه نشان داد نمرات تبعیت از رژیم غذایی و توصیه‌های سلامتی بیماران در گروه آزمون نسبت به گروه شاهد بطور معناداری بیشتر بود (05/0p<). همچنین تفاوت نمرات تبعیت ازرژیم دارویی (06/0p<) و مقدار INR(84/0p=) بین دو گروه پس از مداخله از نظر آماری معنی‌دار نبود. نتیجه‌گیری: آموزش با استفاده از توانمندسازی خانواده می‌تواند نسبت به آموزش فردی به بیمار تبعیت از رژیم غذایی و توصیه‌های مراقبتی را افزایش دهد. با توجه به مؤثر بودن برنامه توانمندسازي خانواده‌محور، با وارد نمودن اين شيوه در سيستم بهداشتي و مراقبتي، مي‌توان با توانمندكردن خانواده‌ها نقش مهمي در ارتقاء تبعيت از رژيم درمانی بيماران دارای دریچه مصنوعی قلب ایفا کرد.
: The Effect of Education Based on the Family- centered Empowerment Model on Anticoagulant Adherence to Treatment of Patients with Prosthetic Heart Valve. Abstract: Introduction: patient Adherence to treatment predicts successful treatment of patients with prosthetic heart valve. Regarding the importance of patient education and the necessity of family participation in reforming dietary habits, This study aimed to evaluate the effect of education based on the family- centered empowerment model on anticoagulant adherence to treatment of patients with prosthetic heart valve.Methods: This clinical trial study was conducted on 60 patients in cardiac surgery ward in Imam Reza(AS) and Ghaem(A) hospitals in 2015. Patients and family members qualified selected by convenience sampling and randomly divided into experimental and control groups. For experimental group, family–center empowerment model implemented, with four components (knowledge improvement, self–efficacy, self-esteem and evaluation) by individual education, group discussions and question and answe. The control group received only one training session on the day of their discharge from the hospital. 1.5 months after the intervention anticoagulant adherence to treatment in patients with adherence to treatment questionnaire in four dimensions (medicine, food, health advice and tests INR) was evaluated. Data Analysis was done by SPSS V.16 software and by using t-test, Mann-whitney U and Chi-Square and ANOVA Test.Results: The mean age of patients in the intervention and control groups,49.5 ± 9.8 and 51.0 ±7.8 respectively. After the intervention, the results of analysis of variance; Diet adherence scores and recommendations of the health of patients in the intervention group than the control group significantly increased. The differences between medication adherence(p= 0/06) and INR values (p= 0/84) were not statistically significant between the two groups after intervention.Conclusion: Due to the effectiveness of family empowering program, and by introducing this method to healthcare system, family empowerment can play an important role in the promote of adherence to treatment of patients with prosthetic heart valve.
توصیفگر : آموزش
: توانمندسازی
: تبعیت از رژیم درمانی
: ضدانعقاد
: دریچه مصنوعی قلب
شناسه افزوده : نوروزی،‏حجی محمد ، استاد راهنما
: دلیر،زهرا ، استاد مشاور
: بهنام وشانی،حمیدرضا ، استاد مشاور
شناسه افزوده : ‏ ‏‏‏‏ دانشگاه علوم پزشکی مشهد‏‏‏، ‏دانشکده پرستاری و مامایی
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
abP346_0.pdf
abP346.pdf
پایان نامه فارسی
متن
application/pdf
155 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
p346_0.pdf
p346.pdf
پایان نامه فارسی
متن
application/pdf
2 MB
85
85