خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع مدرک : TF
زبان مدرک : فارسی
زبان اثر اصلي : فارسی
شماره رکورد : 68308
شماره مدرک : ۱۰۰۰۵۱۹پ
شماره راهنما : P۲۷۲، کامران محمدنیا، ۱۳۹۲
سر شناسه : ‏ محمدنیا،‏ کامران ، پديدآور
نام عام مواد : [پایان نامه]
عنوان اصلي : مقایسه تأثیر کاربرد محلول های نرمال سالین، بتادین و کلرهگزیدین برای شستشوی ناحیه پرینه بر میزان بروز و نوع باکتری یوری، در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه
نام نخستين پديدآور : / کامران محمدنیا
نام ساير پديدآوران : ؛ استاد راهنما رضا مظلوم
نام ساير پديدآوران : ؛ استاد مشاور طیبه پورغزنین
عنوان ديگر : The comparison effect of normal salin, provodine iodine and cholor hexidin for folly catheter care on incidence and type of bacteriuria in intensive care unit patients
وضعيت نشر : دانشگاه علوم پزشکی مشهد: دانشکده پرستاری و مامایی ، ۱۳۹۲
صفحه شمار : ۱۱۴ص.: مصور
يادداشت : رشته تحصیلی: پرستاری (گرایش مراقبت های ویژه)
خلاصه يا چکيده : مقايسه تاثير محلول هاي كلروسديم ، %0/9بتادين %10و كلروهگزدين %0/2در شستشوي ناحيه پرينهبيماران داراي كاتتر ادراري ثابت بر ميزان بروزباكترييوري و نوع ميكروارگانيسم در بيماران بستري دربخش هاي مراقبت ويژه. چکیده: زمینه و هدف: عفونتهاي بيمارستاني همزمان با گسترش بيمارستان ها همواره يكي از مشكلات عمده بهداشتي و درماني که موجب افزايش مدت اقامت بيمار و افزايش مرگ و مير می گردد. لذا این پژوهش با هدف بررسی مقایسه ای تاثیر محلول کلروسدیم 9/0% ، بتادین10% و کلروهگزدین2/0% در شستشوی ناحیه پرینه بیماران دارای کاتتر ادراری ثابت بر میزان بروز و نوع باکتریوری در سال 1391،در بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی بابل انجام شده است .مواد وروش ها: مطالعه حاضر کار آزمایی بالینی بوده ،105 بیمار بین 18 تا 55 سال داشته و در بخش مراقبت های ویژه بستری حداقل برای 10 روز نیاز به کاتتر ادراری داشنه اند و فاقد عفونت ادرای بوده اندانتخاب گردیدند. این افراد بصورت تصادفی به سه گروه سدیم کلراید 9/0% ، بتادین 10% و کلروهگزدین2/0% تقسیم شده اند و شستشوی ناحیه پرینه و قسمت ابتدایی کاتتر ادراری بصورت سه مرتبه در روز انجام شد.ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ای بود که روایی و پایایی آن تعیین گردید .داده ها با استفاده از نرم افزار spss و آزمون های آماری مرتبط مورد تحلیل قرار گرفت.یافته ها:آنالیز ادرار در روزهای اول و سوم بدون علامت بوده است، اما از روز پنجم آنالیز ادراری و نتیجه کشت های ادراری مثبت شده است. در روز پنجم،باکترییوری در 1/37% از گروه نرمال سالین، 4/11% از گروه بتادین و 7/5% از گروه کلروهگزیدین مثبت شده است که اختلاف معنی داری بین گروه ها (001/0p=)وجود داشته است..در روز هفتم ، 53% از گروه نرمال سالین، 4/39% از گروه بتادین و 6/20% از گروه کلروهگزیدین از نظر آنالیز ادراری بایکدیگر اختلاف معنی داری (023/0p=)داشتند و در روز نهم،باکترییوری در 3/33% از گروه نرمال سالین، 9/41% از گروه بتادین و 4/36% از گروه کلروهگزیدین اختلاف معنی داری (806/0p=)نداشتند.نتیجه گیری : شستشوی ناحیه پرینه وقسمت ابتدایی کاتتر ادراری با محلول کلروهگزیدین باعث کاهش میزان بروز باکترییوری در هفته اول وجود کاتتر خواهد شد.
: The comparison of washing the perineal area in patients with fixed urinary cathetersby the use of sodium chloride %0/9, povidone iodine 10% and chlorhexidine 2/0%solutions In hospitalized patients in intensive care units. Abstract: Background and objectives: Nosocomial infections along with the expansion of hospitalshas always been one of the major problems for the health care that causes Increased lengthof patient's hospitalization and increased mortality.Thus , This study was conducted with theaim of the comparative review of the impact of the washing the perineal area of thepatients with fixed urinary catheters by sodium chloride %0/9, povidone iodine 10% andchlorhexidine 2/0% solutions on the incidence and the type of bacteriuria in year 2013 atBabol Medical Sciences university Hospitals .Methods: The present study was a clinical trial . To do this, 105 patients With ages between18 to 55 years were selected who had been hospitalized in the Intensive Care Unit andrequired urinary catheters for at least 10 days And without UTI . The subjects were dividedrandomly into three groups: sodium chloride 9/0%, povidone iodine 10% and chlorhexidine2/0%, respectively , and Washing perineal area and the first part of the urinary catheter wasperformed three times a day. Data gathering tool was a questionnaire that its validity andreliability was determined. Data were analyzed using spss software and related statisticaltests.Findings: Analysis of urine in the first and second days were asymptomatic, but of the fifthday, urine analysis and urine culture results were positive. On the fifth day, bacteriuria waspositive in %37.1 of normal Saline group, %11.4 of povidone iodine group and %5.7ofchlorhexidine group that had significant differences(p = 0/001) . On the seventh day, %53 ofnormal Saline group, %39.4 of povidone iodine group and %20.6 of chlorhexidine grouphad significant differences with each other In terms of urinary analysis (p=0/023), and onthe ninth day, bacteriuria had no significant differences in % 33.3 of normal Saline group,%41.9 of povidone iodine group and %36.4 of chlorhexidine group (p=0/806).Conclusions: Washing perineal area and the first part of the urinary catheter bychlorhexidine solution Will reduce the incidence of bacteriuria in the first week of catheter
توصیفگر : ‏‏ باکتری یوری
: ‏شستشوی ناحیه پرینه
: ‏‏ بخش مراقبت های ویژه
شناسه افزوده : ‏ مظلوم،‏ سیدرضا ، استاد راهنما
: پورغزنین،‏ طیبه ، استاد مشاور
شناسه افزوده : ‏ دانشگاه علوم پزشکی مشهد‏‏ ‏‏، ‏دانشکده پرستاری و مامایی
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
abP272_0.pdf
abP272.pdf
پایان نامه فارسی
متن
application/octet-stream
78 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
P272_0.pdf
P272.pdf
پایان نامه فارسی
متن
application/octet-stream
1 MB
85
85