خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع مدرک : TF
زبان مدرک : فارسی
زبان اثر اصلي : فارسی
شماره رکورد : 68306
شماره مدرک : ۱۰۰۰۵۲۳پ
شماره راهنما : M۱۹۲،رقیه دادی گیوشاد، ۱۳۹۲
سر شناسه : ‏‏ دادی گیوشاد،‏ رقیه ، پديدآور
نام عام مواد : [پایان نامه]
عنوان اصلي : بررسی تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر شدت علائم سندرم قبل از قاعدگی دانشجویان ساکن خوابگاههای دانشگاه فردوسی مشهد در سال ۹۱-۹۲
نام نخستين پديدآور : / رقیه دادی گیوشاد
نام ساير پديدآوران : ؛ استاد راهنما شهلا نورانی سعدالدین
نام ساير پديدآوران : ؛ استاد مشاور زهره سپهری شاملو، حبیب الله اسماعیلی
عنوان ديگر : Investigating the impact of life skills education on students' premenstrual syndrome symtom severity, residing in dormitories of Ferdowsi University of Mashhad in the School year 2012-2013
وضعيت نشر : دانشگاه علوم پزشکی مشهد: دانشکده پرستاری و مامایی، ۱۳۹۲
صفحه شمار : ۱۲۳ص.: مصور
يادداشت : رشته تحصیلی: مامایی (گرایش آموزش مامایی)
خلاصه يا چکيده : بررسی تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر شدت علائم سندرم قبل از قاعدگی دانشجویان ساکن خوابگاههای دانشگاه فردوسی مشهد در سال ۹۱-۹۲. چکیده: مقدمه: سندرم قبل از قاعدگی مجموعه علائم ناخوشایند فیزیکی، روانی یا رفتاری است که به صورت تکرار شونده در فاز لوتئال چرخه قاعدگی مشاهده می شود.90 درصد زنان درجاتی از نشانه های سندرم قبل از قاعدگی را تجربه می کنند. تاکنون درمانی برای سندرم قبل از قاعدگی مورد تأیید قرار نگرفته است. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر شدت علائم سندرم قبل از قاعدگی دانشجویان ساکن خوابگاههای دانشگاه فردوسی مشهد در سال 92-91 است.روش کار: این پژوهش از نوع کارآزمایی بالینی دو گروهه بود. نمونه پژوهش 68 دانشجوی سال اول کارشناسی بودند که به طور تصادفی در گروه آموزش وکنترل قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه اطلاعات فردی و قاعدگی، پرسشنامه سلامت عمومی، فرم تشخیص موقت سندرم قبل از قاعدگی، فرم ثبت وضعیت روزانه و فرم های سنجش آگاهی و نگرش درباره سندرم قبل از قاعدگی و مهارتهای زندگی بود. گروه آموزش، مهارتهای زندگی را به مدت 8 جلسه آموزش دیدند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS16 و آزمونهای آماری من ویتنی، تست دقیق فیشر، ویلکاکسون، کراسکال والیس، تی مستقل، تی زوجی وکای اسکوئر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.نتایج: یافته ها نشان داد که اختلاف نمرات شدت سندرم قبل از قاعدگی قبل و بعد از مداخله بین دو گروه تفاوت آماری معنی داری نداشت (153/0p=). تفاوت معنی داری در شدت علائم روانی سندرم قبل از قاعدگی در بعد از مداخله بین دو گروه مشاهده شد (005/0p=). شدت علائم جسمانی سندرم قبل از قاعدگی در بعد از مداخله بین دو گروه تفاوت معنی داری نداشت ( 907/0p=).نتیجه گیری: آموزش مهارتهای زندگی، شدت علائم روانی سندرم قبل از قاعدگی را کاهش می دهد.
: Investigating the Impact of Life Skills Education on Students’ Premenstrual Syndrome Symptom Severity, Residing in Dormitories of Ferdowsi University of Mashhad In the School Year 2012-2013. Abstract: Introduction: Premenstrual syndrome includes a set of unpleasant physical, emotional or behavioral symptoms which can be observed in luteal phase of the menstrual cycle, in repeated form.90% of women experience some grades of premenstrual syndrome symptoms. Yet, no definitive treatment has been certified for premenstrual syndrome. This paper tends to investigate the impact of life skills education on students’ psychological and physical premenstrual syndrome symptom severity, residing in dormitories of Ferdowsi University of Mashhad in the school year 2012-2013. Method: This research is on a clinical trial basis with two groups. The research sample includes 68 first year bachelor’s students, placed in two groups of education and control. Data collection tools include: menstrual and individual information questionnaire, general health questionnaire, form of temporary diagnosis of premenstrual syndrome, daily status registration form, knowledge and attitude assessment form about premenstrual syndrome and life skills. Life skills were taught to the education group in 8 sessions. Data were analyzed, using SPSS16 software and statistical tests such as Mann-Whitney,Exact Fisher’s test,Wilcoxon.Kruskal-Wallis,independent T test,paired T test and chi-square.Results: The results show that After the intervention, the severity value of premenstrual syndrome no significant difference between two groups(p=0.153). the severity value of psychological premenstrual syndrome was significant difference between two groups (p = 0.005), but in the severity value of physical premenstrual syndrome wast’nt significant difference between two groups.)p=0.907) Conclusions:In This study Life skills education decreased psychological symptom severity of premenstrual syndrome .
توصیفگر : آموزش
: مهارتهای زندگی
: سندرم قبل از قاعدگی
: دانشجویان
شناسه افزوده : ‏ نورانی سعدالدین،‏ شهلا ، استاد راهنما
: سپهری شاملو،‏ زهره ، استاد مشاور
: اسماعیلی،‏ حبیب الله ، استاد مشاور
شناسه افزوده : ‏ ‏‏ دانشگاه علوم پزشکی مشهد‏‏ ‏‏ ، دانشکده پرستاری و مامایی
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
abM192_0.pdf
abM192.pdf
پایان نامه فارسی
متن
application/octet-stream
156 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
M192_0.pdf
M192.pdf
پایان نامه فارسی
متن
application/octet-stream
2 MB
85
85