خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع مدرک : TF
زبان مدرک : فارسی
زبان اثر اصلي : فارسی
شماره رکورد : 68304
شماره مدرک : ۱۰۰۰۲۶۹پ
شماره راهنما : P۲۶۹، معصومه هاشمی زاده، ۱۳۹۲
سر شناسه : ‏ هاشمی زاده،‏ معصومه ، پديدآور
نام عام مواد : [پایان نامه]
عنوان اصلي : تأثیر اصلاح فرآیند پذیرش بیمار به روش "تحلیل حالات و اثرات خطا" بر ایمنی بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس مرکزی بیمارستان امام رضا (ع)
نام نخستين پديدآور : معصومه هاشمی زاده
نام ساير پديدآوران : ؛ استاد راهنما سیدرضا مظلوم
نام ساير پديدآوران : ؛ استاد مشاور بیتا دادپور، محسن ابراهیمی
عنوان ديگر : The effect of modifying patient admission process applying "failure mode and effects analysis" on patient safety in Central Emergency Ward of Imam Reza Hospital
وضعيت نشر : دانشگاه علوم پزشکی مشهد: دانشکده پرستاری و مامایی ، ۱۳۹۲
صفحه شمار : ۱۴۴ص. : مصور
يادداشت : رشته تحصیلی: پرستاری (گرایش داخلی-جراحی)
خلاصه يا چکيده : تأثیر اصلاح فرآیند پذیرش بیمار به روش "تحلیل حالات و اثرات خطا" بر ایمنی بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس مرکزی بیمارستان امام رضا (ع). چکیده: زمینه و هدف: ایمنی بیمار از مسائل حیاتی نظام مراقبت سلامتی است. خطاهای پزشکی یکی از مشکلات جدی در سلامت عمومی و تهدیدی برای ایمنی بیمار محسوب می شود، لذا اتخاذ تدابیری برای پیشگیری و کاهش خطاها ضروری است. روش تحلیل حالات و اثرات خطا در مطالعات مختلف منجر به شناسایی و کشف خطاها شده، اما در مورد خطاهای فرایند پذیرش نتایجی وجود ندارد. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر ‌اصلاح فرایند پذیرش بیمار به روش تحلیل حالات و اثرات خطا بر ایمنی بیماران در بخش اورژانس انجام شد. روش کار: در این مطالعه نیمه تجربی یک گروهه قبل و بعد، از 100 بیمار بستری و 60 پرستار شاغل در بخش اورژانس مرکزی بیمارستان امام رضا (ع) شهر مشهد که به روش آسان انتخاب شدند، در مراحل قبل و بعد از مداخله استفاده شد. در مرحله مداخله، با اجرای مراحل هشت گانه روش تحلیل حالات و اثرات خطا که به صورت جلسات گروهی با مشارکت اعضای تیم برگزار می‌شد، به روش مصاحبه گروهی و بارش افکار، اطلاعات مربوط به موارد خطا شناسایی و به همراه اقدامات پیشنهادی در کاربرگ نهایی FMEA ثبت شد. میزان نمره ایمنی بیمار، قبل و بعد از اجرای مداخلات پیشنهادی، با استفاده از فرم سنجش ایمنی بیمار سنجیده شد. این فرم پژوهشگر ساخته بود که روایی و پایایی آن به روش روایی محتوی و آلفای کرونباخ (72/0) تایید شد و با نرم افزار SPSS نسخه 16 و با استفاده از آزمون های آماری تی مستقل، ویلکاکسون و آنالیز واریانس یکطرفه تحلیل و با هم مقایسه شدند.یافته ها: میانگین نمرات ایمنی در مرحله بعد از مداخله در ابعاد فرهنگ (9/1±3/61)، کار گروهی (0/3±0/51)، ارتباط موثر (7/2±4/53)، مدیریت خطر (8/1±3/70)، عوامل فردی- محیطی (6/3±0/50) و حوادث ناگوار (8/1±0/71) ارتقاء یافت و نتیجه آزمون ویلکاکسون تفاوت آماری معنی‌داری را نشان داد (05/0P<). نتیجه گیری: کاربرد روش تحلیل حالات و اثرات خطا منجر به شناسایی و اولویت بندی خطاهای فرایند پذیرش در بخش اورژانس شده و با اصلاح این خطاها ایمنی بیماران تا حد 3/19 درصد افزایش یافت، بنابراین استفاده از این روش که یک روش ساده، ارزان و با قابلیت اجرایی بالا به اقتضای شرایط می‌باشد، در فرایندهای مختلف بیمارستانی توصیه می شود.
: The effect of modifying patient admission process applying“Failure Mode and Effects Analysis” on patient safety inCentral Emergency Ward of Imam Reza Hospital. Abstract: Background & Aims: Patient safety is one of the critical issues in health care system. Medical errors isconsidered one of the serious problems facing public health and a threat to patient safety, therefore,adopting measures to prevent and reduce errors is necessary. Application of Failure Mode and EffectsAnalysis (FMEA) in various studies has led to identification and discovery of many errors, but there areno findings about admission process. This study was carried out with the purpose of determining theeffects of modifying patient admission processon patient safety via FMEA in emergency room.Method: In this one-group semi-empirical research, 100 hospitalized patients and 60 nurses working inCentral Emergency Ward of Mashhad Imam Reza Hospital were selected through simple randomsampling during before and after interventions. Through intervention stage, implementing the eight stepsof FMEA, group meetings were held with the contribution of team members, and using group interviewsand brainstorming the data related to error types were identified and registered in final FMEA worksheetalong with proposed actions. Using a patient safety assessment form the patient safety score wasdetermined before and after implementation of proposed interventions. It was a researcher-made form thatits validity and reliability was confirmed through content validity and Cronbach's alpha (0.72) andanalyzed using SPSS Version 16 software and statistical testssuch as independent t-test, Wilcoxon andvariance analysis.Results: The mean score for safety dimensions showed improvement after intervention compared tobefore intervention and the result of Wilcoxon test showed a meaningful statistical difference. The totalsafety mean score of 51.2±2.5 in the stage before intervention increased to 61.1±3.1 in the stage afterintervention, and this difference was meaningful statistically (P=0.000).Conclusion: Application of FMEA led to identification and prioritizing errors of admission process inemergency ward and by modification of these errors the patient safety increased by 19.3%. Therefore,application of this method, which is simple and cheap with high functionality in different situations, isrecommended in different hospital processes.
توصیفگر : ‏اورژانس
: ‏‏ ایمنی بیمار
: ‏بررسی ریسک
: ‏پذیرش بیمار
: ‏تحلیل حالات و اثرات خطا
: ‏مدیریت ریسک
شناسه افزوده : ‏ مظلوم،‏ سید رضا ، استاد راهنما
: ‏ دادپور،‏ بیتا ، استاد مشاور
: ابراهیمی،‏ محسن ، استاد مشاور
شناسه افزوده : ‏ ‏‏ دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده پرستاری و مامایی
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
P269_0.pdf
P269.pdf
پایان نامه فارسی
متن
application/octet-stream
1 MB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
abP269_0.pdf
abP269.pdf
پایان نامه فارسی
متن
application/octet-stream
86 KB
85
85