خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع مدرک : TF
زبان مدرک : فارسی
زبان اثر اصلي : فارسی
شماره رکورد : 68302
شماره مدرک : ۱۰۰۰۵۱۵پ
شماره راهنما : M۱۹۱، زهرا شاکری، ۱۳۹۲
سر شناسه : ‏ شاکری،‏ زهرا ، پديدآور
نام عام مواد : [پایان نامه]
عنوان اصلي : بررسی ارتباط سبک زندگی و سبک دلبستگی با سندرم قبل از قاعدگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال ۱۳۹۲
نام نخستين پديدآور : / زهرا شاکری
نام ساير پديدآوران : ؛ استاد راهنما فرزانه جعفرنژاد
نام ساير پديدآوران : ؛ استاد مشاور محمدتقی شاکری، جواد صالحی فدردی
نام ساير پديدآوران : استاد مشاور محمدتقی شاکری و جواد صالحی فدردی
عنوان ديگر : The relationship of lifestyle and attachmentstyle with premenstrual syndrome in Mashhad medical university student 2013
وضعيت نشر : دانشگاه علوم پزشکی مشهد: دانشکده پرستاری و مامایی، ۱۳۹۲
صفحه شمار : ۱۴۶ ص.
يادداشت : رشته تحصیلی: مامایی (گرایش مامایی جامعه نگر)
خلاصه يا چکيده : بررسی ارتباط سبک زندگی و سبک دلبستگی با سندرم قبل از قاعدگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال ۱۳۹۲. چکیده: مقدمه: علائم سندرم قبل از قاعدگي از شايع ترين و مشکل آفرين ترين علايم در زناني است که در دوران باروري بسر مي برند. با توجه به اينکه شواهد علمي نشان داده اند که ابعاد سبک زندگي و دلبستگي بر سلامت بزرگسالان تاثير گذار است بنابراين مطالعه حاضر با هدف تعيين ارتباط سبک زندگي و سبک دلبستگي با ابتلا به سندرم قبل از قاعدگي در دانشجويان صورت گرفت.روش کار: اين مطالعه مقطعي در سال 1392 بر روي 115 نفر از دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي مشهد انجام شد. نمونه گيري به روش تصادفي و ابزار مطالعه شامل پرسشنامه سبک زندگي ارتقاء دهنده سلامت(HPLP2)پرسشنامه سبک دلبستگي(کولينزو ريد)، پرسشنامه تشخيص موقت سندرم قبل از قاعدگي و ابزار ثبت روزانه علائم سندرم قبل از قاعدگي بود.بعد از گرداوري داده ها تجزيه و تحليل داده ها با spss16 و ضريب همبستگي اسپرمن ، پيرسون و آزمون هاي من ويتني، کروسکال-واليس و تي مستقل انجام شد.. ميزان P-value کمتر از05/0 معني دار درنظر گرفته شد. يافته ها: از بين ابعاد سبک زندگي بين تغذيه، فعاليت بدني و ورزش،روابط بين فردي، رشد معنوي و نمره کلي سبک زندگي با ابتلا به سندرم و شدت سندرم در مبتلايان (001/0p< ) ارتباط معني دارمعکوس وجود داشت و نيز بين نمره ي استرس با ابتلا به سندرم و شدت سندرم در مبتلايان (41/8 , t=-001/0 p<) ارتباط معني دارمستقيم وجود داشت. اما بين نمره ي مسئوليت پذيري در برابر سلامت و ابتلا به سندرم و شدت ان در افراد مبتلا (926/0 p=) ارتباط معني دار وجود نداشت. بين نوع سبک دلبستگي و ابتلا به سندرم قبل از قاعدگي و شدت ان در افراد مبتلا(001/0(p< همبستگي معني دار وجود داشت بطوريکه ميزان دلبستگي ايمن در افراد غير مبتلا به سندرم قبل از قاعدگي، دلبستگي نا ايمن اجتنابي در افراد مبتلا به سندرم با شدتهاي خفيف و متوسط همچنين دلبستگي نا ايمن اضطرابي در افراد مبتلا به سندرم با شدتهاي شديد و بسيار شديد بيشترين تعداد و درصد را داشته است.نتيجه گيري: فراوانی سندرم پیش از قاعدگی در دانشجویان با تغذیه، استرس، فعالیت بدنی، رشد معنوی و روابط بین فردی نامطلوب بیشتر از سایر دانشجویان می باشد. . لذا سبک زندگی مطلوبتر می تواند تأثیري مثبت بر سندرم پیش از قاعدگی و دیسمنوره اولیه داشته باشد. نوع دلبستگی نقش بارزي درابتلا به سندرم قبل از قاعدگی دانشجویان و شدت ان در افراد مبتلا ایفا می کند.
: The relationship of lifestyle and attachmentstyle with premenstrual syndrome in Mashhad medical university student 2013. Abstract: Background and aims:For women in the reproductive age living, P.M.S symptoms are themost common and most common and the most problematic symptoms.Scientific evidence has shown that lifestyle and attachment are influences on adult health. So the purpose of present study was the relationship between lifestyle and attachmentstyle with P.M.SMethods: this cross - sectional study done on 115 student of Mashhad medical. This studys method was random sampling Gathering of information is done by life style questionnaire HPLP2, attachment Questionnaire (Kvlynz,Read),form of tempovery diagnosis of premenstrual syndrome, daily status registration form. Data analyzed by spss16 using Spearman and pearson correlation coefficient, Mann-Whitney , t-test and Kruskal-Wallis test. P-value of less than 0/05 was considered significant Results: The dimensions of life style between diet, activity,interpersonal relationships, spiritual growth and total score lifestyle with catching P.M.S and intensity(p<0/001) there was a indirect significant correlation.and between Stress Management with catching P.M.S and intensity (p<0/001,t=-8/41)there was a direct significant correlation. But between health responsibility with catching P.M.S and intensity (p=0/926)there wasnot a significant correlation. Between attachment style with catching P.M.S and intensity(p<0/001) there was a significant correlationConclusions: Given the importance of women's role in health (individual, family) and lifestyle behavior change, and the impact of attachment style on self-care and disease prevention and health education to women during the above symptoms and consultation with a psychologist if it seems necessary.
توصیفگر : سبک زندگي
: سبک دلبستگي
: علائم سندرم قبل از قاعدگي
شناسه افزوده : ‏ جعفرنژاد،‏ فرزانه ، استاد راهنما
: شاکری،‏ محمدتقی ، استاد مشاور
: صالحی فدردی،‏ جواد ، استاد مشاور
شناسه افزوده : ‏‏دانشگاه علوم پزشکی مشهد‏‏ ، دانشکده پرستاری و مامایی
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
abM191_0.pdf
abM191.pdf
پایان نامه فارسی
متن
application/octet-stream
192 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
M191_0.pdf
M191.pdf
پایان نامه فارسی
متن
application/octet-stream
4 MB
85
85