خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع مدرک : TF
زبان مدرک : فارسی
زبان اثر اصلي : فارسی
شماره رکورد : 68297
شماره مدرک : ۱۰۰۰۵۱۳پ
شماره راهنما : P۲۶۸، تکتم کیانیان، ۱۳۹۲
سر شناسه : ‏ کیانیان،‏ تکتم ، پديدآور
نام عام مواد : [پایان نامه]
عنوان اصلي : بررسی توانمندی آموزشی کارکنان مراکز بهداشتی و عوامل مرتبط با آن در آموزش به مددجویان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر مشهد در سال ۱۳۹۲
نام نخستين پديدآور : / تکتم کیانیان
نام ساير پديدآوران : ؛ استاد راهنما مسعود زارع
نام ساير پديدآوران : ؛ استاد مشاور حسین کریمی مونقی، اسحاق ایلدرآبادی
عنوان ديگر : A survey on the health care providers' educational competencies and related factors to instruct clients in Mashhad health care centers in ۱۳۹۲
وضعيت نشر : دانشگاه علوم پزشکی مشهد: دانشکده پرستاری و مامایی ، ۱۳۹۲
صفحه شمار : ۱۰۸ص.: مصور
يادداشت : رشته تحصیلی: پرستاری (گرایش بهداشت جامعه)
خلاصه يا چکيده : بررسی توانمندی آموزشی کارکنان مراکز بهداشتی و عوامل مرتبط با آن در آموزش به مددجویان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر مشهد در سال ۱۳۹۲. چکیده: مقدمه: کارکنان مراکز بهداشتي درماني به عنوان ارائه دهندگان اوليه خدمات بهداشتي درماني محسوب مي شوند، توانمندي آنها در امر آموزش يک عامل مهم در ارائه‌ي خدمات بهداشتي محسوب مي شود و ارتقاي توانمندي آموزشي کارکنان موجب ارتقاي سلامت جامعه خواهد شد همچنين يافتن عوامل موثر بر توانمندي آموزشي، راهکار اساسي در زمينه بهبود کيفيت آموزش سلامت خواهد بود لذا به منظور بررسي دقيقتر اين موضوع پژوهش حاضر با اهداف اصلي تعيين توانمندي آموزشي کارکنان و عوامل مرتبط با آن در کارکنان مراکز بهداشتي درماني شهر مشهد انجام شد. روش کار: اين پژوهش از نوع مقطعي توصيفي است که در مراکز بهداشتي درماني شهر مشهد با نمونه گيري طبقه اي خوشه اي از نوع احتمالي انجام پذيرفت. 250 نفر از کارکنان شاغل در واحدهاي واکسيناسيون، مادر و کودک، مامايي، مبارزه با بيماري¬ها و بهداشت محيط مراکز بهداشتي درماني وارد مطالعه شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه خودگزارشي پژوهشگر ساخته سنجش توانمندي آموزشي، چک ليست مشاهده و پرسشنامه رضايت مددجو از خدمات آموزشي کارکنان بود. داده ها با روش هاي آمار توصيفي و آزمون هاي تحليلي از جمله: آزمون هاي همبستگي اسپيرمن،پيرسون، تي مستقل، آناليز واريانس يکطرفه، من ويتني،كروسكال-واليس و کاي دو مورد تجزيه و تحليل قرارگرفت. يافته¬ها: نتايج مطالعه نشان داد که بر اساس پرسشنامه¬هاي خودارزيابي، چک ليست مشاهده و رضايت مددجو در 1/83 درصد موارد توانمندي آموزشي کارکنان در سطح خوب و قابل قبولي گزارش شده بود، همچنين محاسبات آماري گوياي اختلاف معني داري بين متغيرهايي همچون جنس کارکنان (020/0)، سن آنها (001/0=)، سابقه کار(009/0= )، رشته تحصيلي ( 001/0=)، محل کار ( 001/0=)، وضعيت تاهل(001/0=)، رضايت از شغل (007/0)، سابقه شرکت در دوره¬هاي بازآموزي جهت ارتقا سطح علمي (001/0=) و گذراندن دوره¬هاي آموزشي توانمندي آموزش( 001/0) با توانمندي آموزشي کارکنان بود. بحث و نتيجه گيري: توانمندي آموزشي کارکنان شاغل در مراکز بهداشتي در حد خوب و قابل قبول ارزيابي شد و بين توانمندي آموزشي با ساير عوامل ارتباط معني داري وجود داشت. لذا برنامه ريزي براي ارتقاء توانمندي آموزشي کارکنان و مطالعات بيشتر براي كشف عوامل مؤثر بر توانمندي آموزشي توصيه مي شود.
: A survey on the health care providers’educational competencies and related factors to instruct clients in Mashhad health care centers in 1392. Abstract: Background & Aims: Patient safety is one of the critical issues in health care system. Medical errors isconsidered one of the serious problems facing public health and a threat to patient safety, therefore,adopting measures to prevent and reduce errors is necessary. Application of Failure Mode and EffectsAnalysis (FMEA) in various studies has led to identification and discovery of many errors, but there areno findings about admission process. This study was carried out with the purpose of determining theeffects of modifying patient admission processon patient safety via FMEA in emergency room.Method: In this one-group semi-empirical research, 100 hospitalized patients and 60 nurses working inCentral Emergency Ward of Mashhad Imam Reza Hospital were selected through simple randomsampling during before and after interventions. Through intervention stage, implementing the eight stepsof FMEA, group meetings were held with the contribution of team members, and using group interviewsand brainstorming the data related to error types were identified and registered in final FMEA worksheetalong with proposed actions. Using a patient safety assessment form the patient safety score wasdetermined before and after implementation of proposed interventions. It was a researcher-made form thatits validity and reliability was confirmed through content validity and Cronbach's alpha (0.72) andanalyzed using SPSS Version 16 software and statistical testssuch as independent t-test, Wilcoxon andvariance analysis.Results: The mean score for safety dimensions showed improvement after intervention compared tobefore intervention and the result of Wilcoxon test showed a meaningful statistical difference. The totalsafety mean score of 51.2±2.5 in the stage before intervention increased to 61.1±3.1 in the stage afterintervention, and this difference was meaningful statistically (P=0.000).Conclusion: Application of FMEA led to identification and prioritizing errors of admission process inemergency ward and by modification of these errors the patient safety increased by 19.3%. Therefore,application of this method, which is simple and cheap with high functionality in different situations, isrecommended in different hospital processes.
توصیفگر : ‏‏ کارکنان بهداشتی
: ‏توانمندی آموزشی
: ‏مددجویان
: ‏آموزش
شناسه افزوده : ‏ زارع،‏ مسعود ، استاد راهنما
: کریمی مونقی،‏ حسین ، استاد مشاور
: ایلدرآبادی،‏ اسحاق ، استاد مشاور
شناسه افزوده : ‏ دانشگاه علوم پزشکی مشهد‏‏ ،‏‏ دانشکده پرستاری و مامایی
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
abP268_0.pdf
abP268.pdf
پایان نامه فارسی
متن
application/octet-stream
134 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
P268_0.pdf
P268.pdf
پایان نامه فارسی
متن
application/octet-stream
1 MB
85
85