خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع مدرک : TF
زبان مدرک : فارسی
زبان اثر اصلي : فارسی
شماره رکورد : 68296
شماره مدرک : ۱۰۰۰۵۱۱پ
شماره راهنما : P۲۶۶، خدیجه هراتی، ۱۳۹۲
سر شناسه : ‏ هراتی،‏ خدیجه ، پديدآور
نام عام مواد : [پایان نامه]
عنوان اصلي : تأثیر آموزش تغذیه بر حسب مزاج بر علائم بیماری رفلاکس معده به مری در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان قائم (عج)
نام نخستين پديدآور : / خدیجه هراتی
نام ساير پديدآوران : ؛ استاد راهنما حمید چمنزاری
نام ساير پديدآوران : ؛ استاد راهنما احمد ثاقبی
نام ساير پديدآوران : ؛ استاد مشاور موسی الرضا حسینی
عنوان ديگر : Evaluation of temperament-based diet education on Symptoms of GERD
وضعيت نشر : دانشگاه علوم پزشکی مشهد: دانشکده پرستاری و مامایی، ۱۳۹۲
صفحه شمار : ۱۱۴ص.: مصور
يادداشت : رشته تحصیلی: پرستاری (گرایش داخلی-جراحی)
خلاصه يا چکيده : تأثير آموزش تغذیه برحسب مزاج بر علائم بیماری ریفلاکس معده به مری. چکیده: زمينه و هدف: بیماری ریفلاکس معده به مری از جمله شایع¬ترین اختلالات مزمن دستگاه گوارش است و مردم در هر سنی ممکنست مبتلا باشند. آموزش تغییرات تغذیه¬ای بعنوان خط اول مداخلات پرستاری، آسان¬ترین، ارزان¬ترین و مطمئن¬ترین رویکرد درمانی است. این مطالعه با هدف تعیین تأثیر آموزش تغذیه برحسب مزاج بر علائم بیماری ریفلاکس معده به مری انجام شد. روش کار: در اين کارآزمايي باليني تصادفي 60 بيمار مبتلا به بیماری ریفلاکس معده به مریِ مراجعه¬کننده به بيمارستان قائم (عج) شهر مشهد به صورت تخصيص تصادفي در دو گروه کنترل (30 نفر) و آموزش تغذیه (30 نفر) قرار گرفتند. در گروه مداخله، بیماران به درمانگاه دانشکده¬ی طب سنتی ارجاع شده و مزاج پایه و سوءمزاج ایجاد شده، توسط پزشک طب سنتی تعیین شد. سپس کلاس آموزشی به¬مدت یک ساعت و نیم با محتوای رعایت رژیمی در مورد مصرف یا عدم مصرف مواد غذایی متناسب با سوءمزاج تعیین شده برگزار شد و از بیماران خواسته شد تا رژیم را به مدت 2 هفته رعایت کنند. در گروه کنترل، همین روند آموزشی مبتنی بر رژیمی که بطور معمول به بیماران آموزش داده می¬شود، بدون توجه به مزاج آنان صورت گرفت. شاخصه¬های علائم بیماری شامل دفعات، شدت و مدت سوزش سردل و ریفلاکس، انتشار سوزش سردل و 19 علامت همراه با استفاده از ابزار پرسشنامه¬ی ثبت سه¬روزه¬ی علائم بیماری و پرسشنامه¬های کیفیت زندگی مرتبط با بیماری ریفلاکس معده یه مری، بسامد خوراک و یادآمد 24 ساعته در هر دو گروه آموزش تغذیه و کنترل قبل و پس از مداخله توسط بیماران تکمیل شد. داده¬ها توسط نرم افزار spss نسخه 5/11 با استفاده از آمار توصيفي و تحليلي (آزمونهاي تي، من ويتني و کاي اسکوئر و ...) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.يافته¬ها: دو گروه قبل از مداخله از نظر شاخصه¬هاي علائم بیماری و متغيرهاي مداخله¬گر تفاوت آماري معني¬داري نداشتند (05/0p>). پس از مداخله بيماران در گروه آموزش تغذیه از نظر دفعات سوزش سردل (5/25%)، دفعات ریفلاکس (0/14%)، شدت سوزش سردل (3/11%)، شدت ریفلاکس (6/23%)، مدت سوزش سردل (2/5%)، مدت ریفلاکس (0/34%)، درجه¬ی انتشار سوزش سردل (8/8%) و دفعات وقوع علائم همراه (2/52%)، نسبت به گروه کنترل بهبودی قابل ملاحظه¬ای داشتند که از نظر آماري معنادار بود (05/0>p). نتيجه¬گيري: آموزش تغذیه برحسب مزاج شاخصه¬های علائم بیماری را در بیماران مبتلا به بیماری ریفلاکس معده به مری را بهبود می بخشد بنابر این توصیه می شود یعنوان یک روش درمانی بصورت مکمل برای این بیماران بکار رود.
: Evaluation of Temperament–based diet education on Symptoms of GERD. Abstract: Background: Gastroesophageal Reflux Disease is one of the most common chronic disorders of the digestive system and people may suffer from this situation at any age. Nutritional changes education as the first step of nursing intervention is the easiest, the cheapest and the safest treatment approach. This survey was performed to determine the effect of Temperament–based diet education on the symptoms of GERD. Methods: At this randomized clinical trial, 60 patients with GERD who had administered to Qaem hospital in Mashhad city was divided into nutritional education group (30 people) and control group (30 people) by random assignment. In case group, patients were referred to the clinic of Traditional Medicine faculty; basal temperament and dystemperament was verified by the traditional medicine physician. Therefore, intervention consisted of holding nutrition educational classes about eating or not eating nutrients for 1.5 hours in accordance with the determined dystemperament and accomplishing this diet as possible for two weeks. In control group, the same process was carried out along with the accustomed dietary education without taking notice to their temperament. Disease indicators contain frequency, severity and duration of heartburn and acid regurgitation, heartburn dissemination and 19 collateral symptoms were assess by using the three-days GERD symptoms questionnaire, GasroEsophageal Reflux Syndrome Health Related Quality of Life (GERD-HRQL) questionnaire, Food Frequency questionnaire, 24 Hours Dietary Recals and performing diet checklist for two groups before and after intervention. The data was analyzed by SPSS software version 11.5 and by using descriptive and analytic statestics (Chi-square, Mann-Whitney, Independent T test, Paired T test and ANOVA test).Results: Tow groups didn’t have any statistical significant difference in relation with Disease indicators before intervention (p>0.05). After intervention, the nutrition education group get significantly more enhanced than control group in frequency of heartburn (25.5%), frequency of acid regurgitation (14.0%), heartburn severity (11.3%), acid regurgitation severity (23.6%), duration of heartburn (5.2%), duration of acid regurgitation (34.0%), heartburn dissemination (8.8%) and frequency of collateral symptoms (52.2%), respectively (p<0.05).Conclusion: considering temperament in the diet can play an important role in healing of symptoms in patients with Gastroesophageal Reflux Disease, so it is suggested that it could be used as a complementary method for treatment of these patients.
توصیفگر : ‏‏ آموزش تغذیه
: ‏پرستاری
: ‏تغذیه
: ‏علائم بیماری ریفلاکس معده به مری
: ‏مزاج
شناسه افزوده : ‏ چمنزاری،‏ حمید ، استاد راهنما
: ثاقبی،احمد ، استاد راهنما
: حسینی،موسی الرضا ، استاد مشاور
شناسه افزوده : ‏ ‏‏ ‏‏ دانشگاه علوم پزشکی مشهد‏، انشکده پرستاری و مامایی
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
P266_0.pdf
P266.pdf
پایان نامه فارسی
متن
application/octet-stream
2 MB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
abP266_0.pdf
abP266.pdf
پایان نامه فارسی
متن
application/octet-stream
182 KB
85
85