خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع مدرک : TF
زبان مدرک : فارسی
زبان اثر اصلي : فارسی
شماره رکورد : 68292
شماره مدرک : ۱۰۰۰۵۰۵پ
شماره راهنما : P۲۶۴، حمید بزاز کاهانی، ۱۳۹۲
سر شناسه : ‏ بزاز کاهانی،‏ حمید ، پديدآور
نام عام مواد : [پایان نامه]
عنوان اصلي : بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی معتادان سم زدایی شده شرکت کننده در جلسات انجمن معتادان گمنام اجتماع درمان مدار و کلینیک های متادون درمانی شهر مشهد ۱۳۹۱
نام نخستين پديدآور : / حمید بزاز کاهانی
نام ساير پديدآوران : ؛ استاد راهنما امیررضا صالح مقدم؛
نام ساير پديدآوران : ؛ استاد مشاور سعید واقعی، علی طلایی
عنوان ديگر : Comparative evaluation of detoxified addicts's life quality participating in narcotics anonymous, therapeutic community and who refers to methadone therapy clinics sessions in Mashhad, 2012
وضعيت نشر : دانشگاه علوم پزشکی مشهد: دانشکده پرستاری و مامایی، ۱۳۹۲
صفحه شمار : ۹۴ص.: مصور
يادداشت : رشته تحصیلی: پرستاری (گرایش روان پرستاری)
خلاصه يا چکيده : بررسي مقايسه اي كيفيت زندگي معتادان سم زدايي شده شركت كننده در جلسات انجمنمعتادان گمنام،گروه اجتماع درمان مدار و تحت درمان با متادون مراجعه كننده به كلينيكهاي ترك اعتياد مشهد سال ۱۳۹۲. چکیده: مقدمه: سوء مصرف مواد يك معضل جهاني است كه هر جامعه اي با توجه به ويژگي هاي خاص افراد خود، به نحوي از آن رنجمي برد. معتادان ايراني به طور متوسط، سالانه معادل سه ميليارد دلار يعني 15درصد از درآمد نفتي كشور در شرايط عادي را صرف مواد مخدرميكنند. بيماري مزمن اعتياد، در زندگي مبتلايان بحران ايجاد نموده و مي تواند منجر به كاهش كيفيت زندگي آنها در ابعاد مختلف رواني وجسماني گردد. درمان اعتياد به مواد مخدر كاري فراتر از بهبود فيزيولوژيك بوده و پرستاران مي تواند در زمينه شناسايي شيوه هاي مختلفدرمان و انتخاب روش موثرتر، مددجو و خانواده وي را حمايت و راهنمايي كنند؛ لذا مقايسه درمان هاي معمول و شناخت روشي كه تاثيربيشتري در جهت ارتقاء سطح كيفيت زندگي مددجويان داشته باشد، اهميت مي يابد.هدف: هدف اين مطالعه تعيين و مقايسه كيفيت زندگي معتادان سم زدائي شده شركت كننده در جلسات انجمن معتادان گمنام،گروهاجتماع درمان مدار و تحت درمان با متادون مراجعه كننده به كلينيك هاي ترك اعتياد مشهد، مي باشد.روش ها: در مطالعه هم گروهي) (cohortبا طرح سه گروهه پيش آزمون پس آزمون، تعداد 27نفر در هر گروه معتادان گمنام واجتماع درمان مدار و 23نفر در گروه متادون درماني)جمعا 77نفر( در ابتداي ورود به درمان و به روش غير احتمالي در دسترس و باتوجه به معيارهاي ورود و خروج مطالعه انتخاب گرديدند. واحدهاي پژوهش در ابتدا و يك و نيم ماه بعد درمان، پرسشنامه هاي اطلاعاتفردي و كيفيت زندگي SF-36را تكميل نمودند. داده ها پس از ورود به نرم افزار ،SPSSبا استفاده از آزمون هاي كاي اسكوئر، كراسكالواليس، فيشر، فريدمن، تي زوجي و كوواريانس مورد توصيف، تجزيه و تحليل، قرار گرفت.نتايج: شركت در جلسات انجمن معتادان گمنام، اجتماع درمان مدار و متادون درماني به ترتيب باعث افزايش معني داري در نمرات 6 ،8و 6بعد از ابعاد هشت گانه كيفيت زندگي گرديد. مقايسه گروه هاي سه گانه نشان داد نمرات كسب شده در گروه انجمن معتادان گمنام در تمامابعاد هشت گانه به طور معني داري نسبت به دو گروه ديگر بالاتر بود.بحث و نتيجه گيري: شركت در هر يك از گروه هاي سه گانه پژوهش باعث ايجاد تغييرات معني داري در كيفيت زندگي معتادانسم زدايي شده گرديد. البته نمرات كسب شده در انجمن معتادان گمنام در تمام ابعاد بيشتر بود. لذا بكارگيري اين سه روش به خصوص انجمنمعتادان گمنام كه مي تواند تاثيرات مثبتي را در كيفيت زندگي معتادان سم زدايي شده ايجاد كند، توصيه مي شود
: Comparative evaluation of detoxified addicts's life quality participating innarcotics anonymous, therapeutic community and who refers to methadonetherapy clinics sessions in Mashhad, 2012. Abstract: Introduction: Substance abuse is a universal problem that every society suffers according to thespecific characteristics of its people. Iranian Addicts on average, annually equivalent to three billiondollars same 15 percent of the oil revenue in normally condition, spend on drugs. Addiction chronicdisease is cause of deterioration in patient's life and can lead to decrease quality of life in mental andphysical aspects. Treatment of drug addiction is beyond the physiological recovery and nurses canwork in identify of treatment various ways and effective methods, then guide patients and theirfamilies; so comparison of usual therapies and the knowing more effective way to improve patients'quality of life, may be important.Aim: The purpose of this study was to determine and compare of detoxified addicts's life qualityparticipating in narcotics anonymous, therapeutic community and who refers to methadone therapyclinics sessions in Mashhad city.Methods: The study cohort with a three-group pretest-posttest, 27 patients in each group narcoticsanonymous and therapeutic community and 23 patients in methadone treatment (total of 77) at thebeginning of the treatment, selected with available and improbability method with considerationinclude and exclude criteria. Subjects at baseline and after one and a half months of treatment,completed demographic and SF-36 quality of life questionnaire. Data entry SPSS software then weredescribed and analyzed using Chi-square, Kruskal-Wallis, Fisher, Friedman, paired t-test andcovariate tests.Results: attend Narcotics Anonymous, therapeutic community and methadone therapy meetings ledto the significant increase in scores 8, 6 and 6 of the eight components of quality of life. Comparisonof Three groups showed all of the eight components scores in Narcotics Anonymous group wassignificantly higher than the other groups.Conclusions: Participation in each of the three studies groups caused significant changes indetoxified addicts's life quality. However, the scores were higher in all dimensions of NarcoticsAnonymous. The use of these three methods, especially Narcotics Anonymous that can make apositive impact on the detoxified addicts's quality of life, is recommended.
توصیفگر : ‏کیفیت زندگی
: ‏ انجمن معتادان گمنام
: ‏مرکز اجتماع درمان مدار
: ‏کلینیک های متادون درمانی
: ‏معتاد سم زدایی شده
شناسه افزوده : ‏ صالح مقدم،‏ امیررضا ، استاد راهنما
: واقعی،‏ سعید ، استاد مشاور
: ‏ طلایی،‏ علی ، استاد مشاور
شناسه افزوده : ‏‏ ‏‏ دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده پرستاری و مامایی
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
P264_0.pdf
P264.pdf
پایان نامه فارسی
متن
application/octet-stream
1 MB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
abP264_0.pdf
abP264.pdf
پایان نامه فارسی
متن
application/octet-stream
164 KB
85
85