خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع مدرک : TF
زبان مدرک : فارسی
زبان اثر اصلي : فارسی
شماره رکورد : 68133
شماره مدرک : ۱۰۰۰۵۰۸پ
شماره راهنما : M۱۸۸،فاطمه نامنی، ۱۳۹۲
سر شناسه : ‏ نامنی،‏ فاطمه ، پديدآور
نام عام مواد : [پایان نامه]
عنوان اصلي : مقایسه تأثیر آموزشهای جنسی و آموزشهای جنسی توام با آموزه های دینی بر عملکرد جنسی و سازگاری زناشویی زنان متأهل
نام نخستين پديدآور : / فاطمه نامنی
نام ساير پديدآوران : ؛ استاد راهنما صدیقه یوسف زاده
نام ساير پديدآوران : ؛ استاد مشاور مهدی ابراهیمی، محمدتقی شاکری، ناهید گلمکانی
عنوان ديگر : To comparison of effect of sexual education and sexual educations compeer with religious education pn sexual function and marital adjustment in the married women
وضعيت نشر : دانشگاه علوم پزشکی مشهد: دانشکده پرستاری و مامایی، ۱۳۹۲
صفحه شمار : ۱۴۱ص.: مصور
يادداشت : رشته تحصیلی: مامایی (گرایش آموزش مامایی)
خلاصه يا چکيده : مقایسه تأثیر آموزشهای جنسی و آموزشهای جنسی توام با آموزه های دینی بر عملکرد جنسی و سازگاری زناشویی زنان متأهل. چکیده: مقدمه: سازگاري زناشويي پايه و اساس زندگي مشترك است. دو مورد از مهمترين عوامل موثر برآن، عملكرد جنسي و اعتقادات مذهبي مي باشد. بی توجهی به مسائل جنسی می تواند پیامد های سنگینی را برای خانواده و جامعه به بار آورد. دين و مذهب نیز به نقش آموزش هاي جنسي تاکید ورزیده است. هدف از اين مطالعه توأم ساختن آموزش هاي جنسي با آموزه هاي ديني مرتبط با آن و بررسي تأثير آن برعملكرد جنسي و سازگاري زناشويي زنان متاهل است روش کار: اين مطالعه، بصورت نيمه تجربي دو گروهه با پیش آزمون و پس آزمون در سال 1391 اجرا شد.4 مركز از بين مراكز بهداشتي درماني شهر مشهد به صورت تصادفي انتخاب شدند. . تعداد 64 خانم از مراجعه کنندگان به چهار مرکز بهداشتی با توجه به معيار هاي ورود و خروج انتخاب و در كلاسهاي آموزشي به مدت 6 هفته ، شركت كردند . به منظور گرد آوري اطلاعات، از پرسشنامه هاي مشخصات دموگرافيك، شاخص عملكرد جنسي زنان و سازگاري زناشويي اسپانير استفاده شد. داده ها توسط نرم افزارspss 11/5 و به كمك آزمون هاي توصيفي، تی زوج، تي مستقل، كاي اسكوئر، من ويتني، ضریب همبستگی، رگرسيون تك متغيره وچند متغيره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: به دنبال آموزش جنسي توأم با آموزه هاي ديني(گروه مطالعه)، ميانگين نمره شاخص عملكرد جنسي از (25/5±86/25) به (5±29/27) ارتقاء يافت(p=0.03). درگروه مقايسه ميانگين نمره شاخص عملكرد جنسي افزايش آماري معني داري نداشت. نمره كل سازگاري زناشويي در گروه مطالعه از(51/19±12/94) به (5/16±61/102)، (P =0/002) ودر گروه مقايسه از(79/19±11/93) به (86/16±26/102) (p<0.001) ارتقاء يافت .نتیجه گیری: آموزش هاي جنسي توأم با آموزه هاي ديني مي تواند سبب افزايش شاخص عملكرد جنسي و مولفه هاي ميل جنسي و رضايت جنسي شود وهمچنين سبب افزايش سازگاري زناشويي و زير گروه هاي توافق در زندگي زناشويي و تجلي ابراز عواطف و احساسات شود. اهداف و نتايج اين مطالعه مي تواند در خدمات مشاوره اي و آموزشي مراكز بهداشتي و درماني مورد استفاده قرار گيرد.
: To comparison of effect of sexual education and sexual educations compeer with religious education on sexual function and marital adjustment in the married women. Abstract: Background and aims Marital adjustment is basis of marriage .Two important factors to marital adjustment are sex function and religious beliefs. Inattention to sex can cause amount problem for family and society. Religious have also enforced to sex education. Aim of current study is joint sex education and religious education related to that and investigation of effect on marital adjustment in the married women.Methods: This research, semi experimental two groups, with pretest and posttest was performed in 1391. Four health centers selected among 169 health centers randomize. 64 numbers of referred women to these health centers selected in based on inclusive and exclusive criteria. They took part to educational classes for 6 weeks. Data was gathered by characteristic demographic, Female Sexual Function Index (FSFI) and Spanier marital adjustment questionnaires. Data was analyzed by SPSS 11/5 soft ware and by using statistic Descriptive, Paired T test, Independent sample T test, Chi Square, Mann Whitney, Pearson correlation coefficient, Regression liner and Anova.Results: There was significant raise in the total score of Female Sexual Function Index after sexual educations compeer with religious education (case group) from (25.86±5.25 to 27.29±5). There was not statistical significant raise in the total score of Female Sexual Function Index in sexual education (compare group). Marital adjustment score increased from (94.12±19.51) to (102.61±16.5) in case group and in the compare group increased from (93.11±19.79) to (102.26±16.86).
توصیفگر : سازگاري زناشويي
: عملكرد جنسي
: آموزش جنسي
: اعتقادات مذهبي
شناسه افزوده : ‏ یوسف زاده،‏ صدیقه ، استاد راهنما
: ابراهیمی،‏ مهدی ، استاد مشاور
: شاکری،‏ محمدتقی ، استاد مشاور
: گلمکانی،‏ ناهید ، استاد مشاور
شناسه افزوده : ‏‏‏‏‏ دانشگاه علوم پزشکی مشهد‏‏‏‏‏ ، دانشکده پرستاری و مامایی
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
abM188_0.pdf
abM188.pdf
پایان نامه فارسی
متن
application/octet-stream
154 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
M188_0.pdf
M188.pdf
پایان نامه فارسی
متن
application/octet-stream
2 MB
85
85