خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع مدرک : TF
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 68066
شماره مدرک : ۱۰۰۰۵۱۴پ
شماره راهنما : P۲۷۷،نگار، ساری، ۱۳۹۲
سر شناسه : ‏ ساری،‏ نگار ، پديدآور
نام عام مواد : [پایان نامه]
عنوان اصلي : بررسی محیط خانه های سالمندان و ارتباط آن با کیفیت زندگی ساکنین خانه های سالمندان شهر مشهد
نام نخستين پديدآور : / نگار ساری
نام ساير پديدآوران : ؛ استاد راهنما هادی کوشیار
نام ساير پديدآوران : ؛ استاد مشاور سعيد واقعي، حامد کامل نيا
عنوان ديگر : Relation between nursing home environment with it resident's quality of life in Mashhad
وضعيت نشر : دانشگاه علوم پزشکي مشهد: دانشکده پرستاري و مامايي، 1392
صفحه شمار : ۱۲۰ص.: مصور
يادداشت : رشته تحصیلی: پرستاری (گرایش داخلی جراحی)
خلاصه يا چکيده : بررسی محیط خانه¬های سالمندان و ارتباط آن با کیفیت زندگی ساکنین خانه¬های سالمندان شهر مشهد. چکيده: زمينه و هدف:روند رو به افزایش جمعیت سالمندان در جهان و ایران و مسایل ناشی از آن، ضرورت توجه و شناخت عوامل مؤثر بر سلامتی و رفاه آنان به عنوان بخش مهمی از جامعه و تعیین اولویت¬ها را در این زمینه آشکار می¬نماید. لذا این مطالعه با هدف تعیین وضعیت محیط خانه¬های سالمندان و ارتباط آن با كيفيت زندگي ساکنین خانه¬های سالمندان شهر مشهد انجام گردید.روش بررسي: اين مطالعه به صورت مقطعي و از نوع همبستگي بوده و 220 سالمند ساکن خانه¬های سالمندان شهر مشهد به صورت سرشماری در اين مطالعه شركت كردند. محیط فیزیکی و اجتماعی خانه¬های سالمندان با استفاده از پرسشنامه (MEAP) و کیفیت زندگی نیز با پرسشنامه کیفیت زندگی سالمندان ساکن در خانه سالمندان، سنجیده شد. داد¬¬ها توسط نسخه 15 نرم افزار SPSSمورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. از آمار توصيفي و نيز از آزمون¬هاي آماري ضريب همبستگي پیرسون، تي مستقل و آناليز واريانس، جهت رسيدن به اهداف و پاسخ به سؤالات پژوهش استفاده شد.يافته¬ها: ميانگين و انحراف معیار نمره کل كيفيت زندگي سالمندان (88/10±79/56) در سطح متوسط و نمرات ابعاد جذابیت فیزیکی (6/10±0/42)، تنوع فیزیکی (3/14±5/34)، عملکرد ساکنین (0/7±0/40) و عملکرد پرسنل (5/10±3/44) از محیط فیزیکی و اجتماعی خانه سالمندان در سطح متوسط بوده است. به علاوه نتايج نشان داد چهار بعد محیط فیزیکی و اجتماعی بررسی شده رابطه خطی مستقیم و معني داري با كيفيت زندگي سالمندان دارد (05/0P<).نتيجه گيري كلي: با توجه به سطح متوسط محیط خانه¬های سالمندان و نیز ارتباط آن با کیفیت زندگی سالمندان ساکن خانه¬های سالمندان ، توجه بیشتر به محیط فیزیکی و اجتماعی خانه¬های سالمندان ضروری می¬باشد.
: Relationship between nursing home environment with it residents' quality of life in Mashhad. Abstract: Background &Aim: The population of most countries in the word has been growing older during the last 30 years. This trend is important because it leads to a predictable increasing burden of diseases, political, social and economic challenges.The aim of this study was to identify relationship between nursing home environment with it residents' quality of life in Mashhad.Material & Methods: This study was a descriptive, co-relational study. The sample included was 220 elderly people residence in Mashhad nursing homes who recruited by Census sampling. Data was collected by Multiphasic Environmental Assessment Procedure (MEAP) and Quality of Life Index Nursing Home Version – III and analyzed by Pearson correlation coefficient, ANOVA, and t-test using SPSS software version 15.Results: The mean of quality of life score was (56.79±10.88).Also, the mean of physical and social environment scores of physical attractiveness, environmental diversity, resident functioning, and the staff functioning were 42.0, 34.5,40.7, and 44.3respectively.Moreover, there was a positive correlation between four subscales of physical and social environment with quality of life (P>0.05).Conclusion: Regarding to the relationship between the environment and quality of life, greater attention to factors associated with quality of life especial physical and social environment of nursing homesis essential.
موضوع :
توصیفگر : محیط
: كيفيت زندگي
: سالمندان
: خانه های سالمندان
شناسه افزوده : ‏ کوشیار،‏ هادی ، استاد راهنما
: واقعی،‏ سعید ، استاد مشاور
: کامل نیا،‏ حامد ، استاد مشاور
شناسه افزوده : ‏ دانشگاه علوم پزشکی مشهد‏‏، ‏‏ دانشکده پرستاری و مامایی
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
abP277_0.pdf
abP277.pdf
پایان نامه فارسی
متن
application/octet-stream
246 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
P277_0.pdf
P277.pdf
پایان نامه فارسی
متن
application/octet-stream
1 MB
85
85