خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع مدرک : TF
زبان مدرک : فارسی
زبان اثر اصلي : فارسی
شماره رکورد : 68064
شماره مدرک : ۱۰۰۰۵۱۲پ
شماره راهنما : P۲۶۷، آرزو نیک نژاد جلالی، ۱۳۹۲
سر شناسه : ‏ نیک نژاد جلالی،‏ آرزو ، پديدآور
نام عام مواد : [پایان نامه]
عنوان اصلي : بررسی تأثیر اجرای بسته مراقبتی مبتنی بر شواهد بر تکامل حرکتی شیرخواران ۱-۱۲ ماهه ساکن شیرخوارگاه علی اصغر (ع) مشهد
نام نخستين پديدآور : / آرزو نیک نژاد جلالی
نام ساير پديدآوران : ؛ استاد راهنما اکرم رضائیان
نام ساير پديدآوران : ؛ استاد مشاور حمیدرضا بهنام وشانی، فرح اشرف زاده
عنوان ديگر : Effect of implementation of evidence-based care package on the motor development of the 1-12 months old children who resident in Ali Asghar (AS) nursery, Mashhad
وضعيت نشر : دانشگاه علوم پزشکی مشهد: دانشکده پرستاری و مامایی ، ۱۳۹۲
صفحه شمار : ۱۲۲ص.: مصور
يادداشت : رشته تحصیلی: پرستاری (گرایش کودکان)
خلاصه يا چکيده : عنوان: بررسـ ـي تاثير اجراي بسـ ـته مراقبتي مبتني بر شـ ـواهد برتكامل حركتي شـ ـيرخواران 1-12ماههساكن شيرخوارگاه علي اصغر)ع(مشهد. چکیده: مقدمه و هدف: سال اول زندگي مهمترين دوره خارج رحمي تكامل مغزي و نيازمند تحريكات محيطي براي بروز قابليتهاي تكامليمي باشــد اين در حاليســت كه به دليل محروميتهاي محيطي مكرر كودكان شــيرخوارگاهي در معرض تاخير تكاملي قرار دارند. اينتحقيق باهدف تعيين تاثير بسته مراقبتي مبتني بر شواهد بر تكامل حركتي شيرخواران انجام شدروش كار: در اين كارآزمايي باليني كه در شيرخوارگاه علي ا صغر)ع( م شهد انجام شد. ابتدا ب سته مراقبتي مبتني بر شواهد به روشمرور تلفيقي طراحي شد. اين بسته شامل مجموعه اي از مداخلات حسي- حركتي-عاطفي براي هفته 5تا 52بعد از تولد بودند كه براساس سن حركتي شيرخوار شروع شده و در امتداد سن تقويمي كودك گسترش مي يابند. سپس بسته فوق مورد آزمون قرار گرفت.به اين ترتيب كه از 50كودك 1-12ماهه شــيرخوارگاه علي اصــغر كه واجد شــرايط ورود به مطالعه بودند، به روش تصــادفي 25كودك در گروه مداخله و 25كودك در گروه كنترل جاي گرفتند. سپس بسته مراقبتي براي كودكان گروه مداخله، سه بار در هفته،به مدت 8هفته ) 24جلســه دو ســاعته( اجرا شــد.ســن تكامل حركتي اين كودكان قيل از مداخله و بعد از اتمام مداخله و به منظوربررسي پايايي نتنايج دو هفته بعد از اتمام مداخله توسط ابزار دنور 2مورد ارزيابي قرار گرفت و داده هاي حاصله با استفاده از آزمونآماري تي مستقل و من ويتني تحليل شد.يافته ها: نمونه پژوهش حاضر ميانگين سني) (20/64±14/62هفته داشته. % 32دختر و % 68پسر بودند. ميانگين سن تكامل ظريف وعمومي قبل از مداخله به ترتيب در گروه مداخله ) (23/5 ±14/2و ) (21/4 ± 7/92و گروه كنترل ) (21/1 ± 17/7و )(15/8 ± 13/0بود ) .(p>0/05بعد از اجراي بســته مراقبتي مبتني بر شــواهد، ميانگين ســن حركتي ظريف در گروه مداخله ) (33/3 ±14/9نســبت بهگروه كنترل ) (23/3 ± 14/4افزايش معني داري نشان داد) ،(p=0/008دو هفته بعد از اتمام مداخله نيز ميانگين سن حركتي ظريف درگروه مداخله ) (35/8± 13/4نســـبت به گروه كنترل) (24/9 ± 13/4تفاوت آماري معني داري نشـــان داد) (P<0/001كه حاكي ازپايايي نتايج دو هفته بعد از اتمام مداخله بود. ميانگين ســـن حركتي عمومي بعد از اتمام مداخله در گروه مداخله ) (26/5 ± 10/8وگروه كنترل ) (21/4 ± 11/4تفاوت آماري معني دار نداشـــت ) (p=0/077اما دو هفته بعد از اتمام مداخله در گروه مداخله )±10/5(29/4نسبت به گروه كنترل ) (22/9 ± 10/3تفاوت معني داري نشان داد ).( P= 0/03نتيجه گيري: بسته مراقبتي مبتني بر شواهد با 8هفته مداخله بر سن تكامل حركتي ظريف شيرخواران تاثير داشته است اين اثرات 2هفته بعد از اتمام مداخله پايايي دا شت. اما 8هفته مداخله با ب سته مراقبتي فوق تاثير معني داري بر سن تكامل حركتي عمومي ندا شت.اما 2هفته بعد از اتمام مداخله تغييرات سن تكاملي شناسايي شد كه نشان مي دهد بسته بر سن حركتي عمومي شيرخواران نيز موثر بوداما تغييرات ديرتر شناسايي شد
: Effect of implementation of evidence-based care package on the motor development of the1-12 months old children who resident in Ali Asghar (AS) nursery, Mashhad. Abstract: Introduction and Objectives: the first year of life is the most important period of extra uterinebrain development, and need for environmental stimulation for developmental capabilitiesexpression. Meanwhile, due to repeated environmental disparities nursery children are at risk fordevelopmental delay. This study aimed to determine the effect of an evidence-based care packageon infant motor development.Method: In this clinical trial at the Ali Asghar (AS) nursery of Mashhad, firstly an evidencebased care package was developed using integrative review method. This package contains aseries of sensory-motor-emotional interventions from 5 until 52 weeks after birth, which startedBased on the motor age of the infant and progressed along the chronological age of the child.Then the above package was tested. In this way the 50 baby with the age of 12-1mont eligiblefor inclusion criterion were randomized divided in to the intervention (25 infant) and control (25infant) groups. Then the care package was administered for children in the intervention group,three times a week for 8 weeks (24 sessions of two hours). Motor developmental age of thechildren was assessed by Denver-II, before the intervention, after the intervention, and to assessthe durability of the results two weeks after the intervention. And the resulting data were analyzedusing independent t-test, Mann-Whitney U and repeated measures.Results: The mean age of the sample was 20.64±14.62 and 32% were female and 68% male. The mean ofthe fine and gross motor age respectively were 23.5±14.2 and 21.4±7.9 in the intervention group and21.1±17.7 in the control group (P>0.05). After implementing the care package, the mean of thefine motor age in the intervention group (33.3±14.9) and control group (23.3±14.4) had astatistically significant difference (p-0.008). Two weeks after completing intervention the meanof the fine motor age in the intervention group (35.8±13.4) and control group (24.9±13.4) had astatistically significant difference (p<0.001). Indicating the durability of the results two weeksafter the intervention. After implementing the care package, the mean of the gross motor age inthe intervention group (26.5±10.8) and control group (21.4±11.4) had not a statisticallysignificant difference (p=0.077). however two weeks after completing intervention the mean ofthe gross motor age in the intervention group (29.4±10.5) and control group (22.9±10.3) had astatistically significant difference (p=0.03).Conclusion: Eight weeks intervention by this evidence-based care package is effective on theinfant's fine motor development. This effect was remained 2 weeks after completing theintervention. But 8 weeks intervention by this evidence-based care package is not effective onthe infant's fine motor development. But after 2 weeks of intervention gross motor changes weredetected. Indicating that this package is effective on the gross motor of the infants, but thechanges were identified later.
توصیفگر : تكامل حركتي
: مراقبت مبتني مراقبت مبتني
: شيرخوار
: شيرخوارگاه
شناسه افزوده : ‏ رضائیان،‏ اکرم ، استاد راهنما
: بهنام وشانی،‏ حمیدرضا ، استاد مشاور
: اشرف زاده،‏ فرح ، استاد مشاور
شناسه افزوده : ‏ ‏‏ دانشگاه علوم پزشکی مشهد‏‏ ‏‏، دانشکده پرستاری و مامایی
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
P267_0.pdf
P267.pdf
پایان نامه فارسی
متن
application/octet-stream
1 MB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
abP267_0.pdf
abP267.pdf
پایان نامه فارسی
متن
application/octet-stream
172 KB
85
85