خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع مدرک : TF
زبان مدرک : فارسی
زبان اثر اصلي : فارسی
شماره رکورد : 67839
شماره مدرک : ۱۰۰۰۵۰۱پ
شماره راهنما : M۱۸۶، زهرا نصیری پور کماچالی، ۱۳۹۲
سر شناسه : ‏ نصیری پور کماچالی،‏ زهرا ، پديدآور
نام عام مواد : [پایان نامه]
عنوان اصلي : بررسی ارتباط اجتماعی شدن حرفه ای با تصویر حرفه ای در دانشجویان و ماماهای شاغل در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال ۱۳۹۱
نام نخستين پديدآور : / زهرا نصیری پور کمالچی
نام ساير پديدآوران : ؛ استاد راهنما نسرین باغداری
نام ساير پديدآوران : ؛ استاد مشاور هما زنجانی زاده، حبیب الله اسماعیلی
عنوان ديگر : The relationship between professional socialization and professional image of student and midwives in Mashhad University of Medical Sciences, 1391
وضعيت نشر : دانشگاه علوم پزشکی مشهد: دانشکده پرستاری و مامایی، ۱۳۹۲
صفحه شمار : ۱۰۸ص.: مصور
يادداشت : رشته تحصیلی: مامایی
خلاصه يا چکيده : بررسی ارتباط اجتماعی شدن حرفه ای با تصویر حرفه ای در دانشجویان و ماماهای شاغل در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال ۱۳۹۱. چکیده: مقدمه: اجتماعی شدن حرفه ای سبب رشد و تغییر افکار ، نگرش و روحیه حرفه ای می شود. اجتماعی شدن ناکامل به کاهش انگیزه و کیفیت نامطلوب مراقبت از مددجومنجر می گردد. عوامل گوناگونی در ارتباط با اجتماعی شدن حرفه ای مطرح شده که تصویر حرفه ای یکی از آنهاست. این پژوهش با هدف" تعیین ارتباط اجتماعی شدن حرفه ای با تصویر حرفه ای در دانشجویان و ماماهای شاغل در دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۱۳۹۱" انجام شد.مواد د و روش‌ها: مطالعه حاضر ازنوع همبستگی است .۲۲۳ ماما و ۱۰۰ دانشجوی مامایی به روش نمونه‌گیری آسان انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌های اجتماعی شدن حرفه‌ای تویت و تصویر حرفه‌ای فرانک گردآوری شد .روایی ابزارها به روش صوری و محتوا و پایایی با آزمون مجدد برای ابزار اجتماعی شدن حرفه‌ای(0.95r= ، 0.9=آلفا) و پرسشنامه‌ی تصویر حرفه‌ای(0.76 r=0.7 =آلفا) تایید شد. بمنظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون‌های همبستگی اسپیرمن، پیرسون، مدل رگرسیون خطی، کراسکال والیس و من ویتنی با استفاده از نرم افرارspss نسخه 16 استفاده شد.یافته‌ها: میانگین نمرات اجتماعی شدن حرفه‌ای در دانشجویان ۳۱٫۹۵±۲۹۰٫۹۸و در ماماهای شاغل ۲۹٫۲±۲۹۱٫۸بود. نمرات تصویر حرفه‌ای در دانشجویان۳٫۸۱۳±۴۳٫۳۶ و در ماماهای شاغل۵٫۹±۴۲٫۲ بود.آزمون همبستگی اسپيرمن ارتباط معنی‌داری را بین نمرات اجتماعی شدن حرفه‌ای با تصویر حرفه‌ای نشان داد(۰٫۰۰۰, p=۰٫۲۷۲r=). نتیجه‌گیری: با توجه به اهمیت اجتماعی شدن حرفه‌ای در عملکرد کارکنان ، تعهد حرفه‌ای و ارتقاء حرفه بررسی وشناسايي عواملي که سبب بهبود تصویر حرفه اي می‌شود می‌تواند فرآیند اجتماعی شدن حرفه‌ای ارتقادهد.
: The relationship between professional socialization and professional image of student and midwives in Mashhad University of Medical Sciences, 1391. Abstract: Introduction: Professional socialization development cause change professional ideas, attitudes and morale. Partial socialization lead to loss of motivation and poor quality of social care. Professional image is one of the various factors have been associated with the professional socialization. Thus, present study aims to "determine the relationship between professional socialization and professional image of student and midwives in Mashhad University of Medical Sciences, 1391”.Method: This correlational study was conducted on 223 midwives and 100 students, selected by convenient sampling method. Data were collected through Toit professional socialization and Frank professional image questionnaires. Validity was confirmed by face and content validity .Reliability was confirmed by Internal consistency and test-retest method for professional socialization tool (r =0.95, alpha=0.9 ) and professional image scale ( r = 0.76, alpha=0.7). Data were analyzed by SPSS:16,using Spearman correlation coefficient test, Pearson linear regression, Kruskal - Wallis and Mann tests.Result: Mean scores of the professional socialization of students and midwives were 29.2 ± 291.8 31.95 ± 290.98 respectively. Students’ professional image was 43.36 ± 3.813 and midwives’ score was 42.2. ±5.9. Significant relationship was found between professional socialization scores and professional images based on spearman test( p = 0.000, r = 0.272).Conclusion: Due to the importance of professional socialization in professional practice, evaluation and recognition methods which promote professional image could develop professional socialization process.
توصیفگر : اجتماعی شدن حرفه‌ای
: تصویر حرفه‌ای
: دانشجوی مامایی
: ماما
شناسه افزوده : ‏ باغداری،‏ نسرین ، استاد راهنما
: ‏ زنجانی زاده،‏ هما ، استاد مشاور
: اسماعیلی،‏ حبیب الله ، استاد مشاور
شناسه افزوده : ‏ ‏‏‏ دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده پرستاری و مامایی
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
abM186_0.pdf
abM186.pdf
پایان نامه فارسی
متن
application/octet-stream
191 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
M186_0.pdf
M186.pdf
پایان نامه فارسی
متن
application/octet-stream
2 MB
85
85