خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع مدرک : TF
زبان مدرک : فارسی
زبان اثر اصلي : فارسی
شماره رکورد : 67838
شماره مدرک : ۱۰۰۰۴۹۹۹پ
شماره راهنما : P۲۵۹،اعظم زیبایی، ۱۳۹۲
سر شناسه : ‏ ‏‏‏ زیبایی،‏ اعظم ، پديدآور
نام عام مواد : [پایان نامه]
عنوان اصلي : بررسی مقایسه ای سه روش آموزشی مبتنی بر وب، آفلاین و کتابچه آموزشی بر شدت خشم نوجوانان در مدارس راهنمایی دخترانه مشهد
نام نخستين پديدآور : / اعظم زیبایی
نام ساير پديدآوران : ؛ استاد راهنما حسن غلامی
نام ساير پديدآوران : ؛ استاد مشاور مسعود زارع، حسن مهديان
عنوان ديگر : Comparative Study of Three Educational Methods Web-Bassed, Off-line and Booklet on Anger Intensity Teenager in Guidance School Girls in Mashhad
وضعيت نشر : دانشگاه علوم پزشکي مشهد: دانشکده پرستاري و مامايي، ۱۳۹۲
صفحه شمار : ۱۱۲ص.: مصور
يادداشت : رشته تحصیلی: پرستاری (گرایش بهداشت جامعه)
خلاصه يا چکيده : بررسي مقايسه‌اي سه روش آموزشي مبتني بر وب، آفلاين و كتابچه آموزشي بر شدت خشم نوجوانان در مدارس راهنمايي دخترانه مشهد. چکيده: زمينه و هدف: خشم، از علل اصلي مراجعه نوجوانان به مراكز مشاوره وروان درماني است و به عنوان مشكل اصلي بهداشتي در سنين نوجواني مطرح است. بنابراين استفاده از شيوه‌هاي پيشگيرانه و كارآمد مديريت خشم ضروري به نظر مي‌رسد. هدف اين مطالعه، بررسي مقايسه‌اي سه روش آموزشي مبتني بر وب، آفلاين و كتابچه آموزشي بر شدت خشم نوجوانان در مدارس راهنمايي دخترانه مشهد مي‌باشد.روش بررسي: اين مطالعه يك پژوهش نيمه تجربي از نوع پيش آزمون-پس آزمون با گروه كنترل بود. واحدهاي پژوهش را 280 نفر از دانش‌آموزان دختر مدارس راهنمايي ناحيه 4 مشهد تشكيل مي‌دادند كه بر اساس تخصيص تصادفي به چهار گروه تقسيم شدند. ابزار گردآوري داده‌ها، پرسشنامه مشخصات واحدهاي پژوهش، اطلاعات دموگرافيك و پرسشنامه شدت خشم نلسون و همكاران2000 بود كه در دو مرحله قبل از مداخله و يك ماه بعد از مداخله تكميل شد. مداخله شامل آموزش برنامه‌ كنترل خشم با روش وب، آفلاين و كتابچه و گروه كنترل بود. تحليل داده‌ها با استفاده از نرم افزار spssنسخه 16 و آزمون‌هاي همبستگي و تحليل واريانس و كوواريانس، تست لوين و مجذور اتاي سهمي انجام شد.يافته‌ها: آزمون آماري كاي دو نشان داد كه چهار گروه از نظر متغيرهاي دموگرافيك همگن هستند. آزمون آماري واريانس و كوواريانس نشان داد نمرات خشم قبل از مداخله در چهار گروه تفاوت آماري معني‌دار نداشتند(511/0=p). اما بعد از مداخله تفاوت آماري معنادار داشتند(001/0=p). هر سه روش مؤثر بوده، کتابچه در مقایسه با روش وب و آفلاین تأثیر بیشتری داشته است(001/0=p).نتيجه گيري كلي: با توجه به اهميت آموزش به روش غير حضوري و در منزل، و هم چنين تمايل نوجوانان به استفاده از اين روش‌ها، پيشنهاد مي‌شود به صورت كلي‌تر در تمام مقاطع تحصيلي توسط آموزش و پرورش به كار گرفته شود.
: Comparatives study of three educational methods web-based, off-line and booklet on anger intensity teenager in guidance school girls in MASHHAD. Abstract: Background: anger is one of the main causes of youth referred to mental health counseling and it is considered as the main health problem.. Thereforepreventive and effective strategies of anger management are seemed to be necessary. The aim of this study is to determine the efficacy of three educational methods web-based, off-line and booklet on anger management in guidance school girls in MashhadMethods: This study was a semi-experimental research by using pretest and posttest and also there was a control group. 280 girls students from area 4 were selected randomly selected and divided into four groups. Measurement tools of the research included: demographic data questionnaire and Nelson aggression questionnaire that were completed in two stages, before and one month after the intervention. Intervention was administered anger management program for the intervention group via the web-based, off-line and booklet.The control group received their routine.The resulted data were analyzed by means of regression, variance, covariance,Levin and parital λ depend SPSS software version 16.Result: k test showed that the four groups are similar in terms of demographic variables. variance and covariance test showed Anger scores no statistically significant difference in the scores between the four groups (p=0.511). However after the intervention four groups were significantly different (p= 000/0).Compared to the offline and web method, booklet is more effective (p=0.000)Conclusion: Since anger control and management programs, in the indirect method, by using the web, offline and booklet in the home is an effective way to improve anger control, Therefore, as a whole and in the larger community it can be used at all levels of education.
توصیفگر : خشم
: پرخاشگري
: نوجوانان
: آموزش مبتني بر وب
: آموزش الكترونيكي
: آفلاين
: سي‌دي
: لوح فشرده
: كتابچه
شناسه افزوده : ‏ غلامی،‏ حسن ، استاد راهنما
: ‏ زارع،‏ مسعود ، استاد مشاور
: ‏ مهدیان،‏ حسین ، استاد مشاور
شناسه افزوده : ‏‏ دانشگاه علوم پزشکی مشهد‏‏، دانشکده پرستاری و مامایی
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
abP259_0.pdf
abP259.pdf
پایان نامه فارسی
متن
application/octet-stream
103 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
P259_0.pdf
P259.pdf
پایان نامه فارسی
متن
application/octet-stream
1 MB
85
85