خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع مدرک : TF
زبان مدرک : فارسی
زبان اثر اصلي : فارسی
شماره رکورد : 67837
شماره مدرک : ۱۰۰۰۴۹۸پ
شماره راهنما : P۲۵۸،علی مشکین یزد، ۱۳۹۲
سر شناسه : ‏ مشکین یزد،‏ علی ، پديدآور
نام عام مواد : [پایان نامه]
عنوان اصلي : بررسی تأثیر آموزش تفکر انتقادی بر استرس شغلی پرستاران بخش روان بیمارستان ابن سینا مشهد
نام نخستين پديدآور : / علی مشکین یزد
نام ساير پديدآوران : ؛ استاد راهنما سعید واقعی
نام ساير پديدآوران : ؛ استاد مشاور نگار اصغري پور، سعيد ابراهيم زاده
عنوان ديگر : The Effect of Critical Thinking on Nurses' Job Street in Mashhad Ibn-e-Sina Hospital
وضعيت نشر : دانشگاه علوم پزشکي مشهد: دانشکده پرستاري و مامايي، ۱۳۹۲
صفحه شمار : ۱۰۰ص.: مصور
يادداشت : رشته تحصیلی: پرستاری (گرایش روان پرستاري)
خلاصه يا چکيده : بررسي تاثير آموزش تفكر انتقادي بر استرس شغلي پرستاران بخش روان بيمارستان ابن سينا مشهد. چکيده: مقدمه و هدف : استرس شغلي امروزه به مسئله‌اي شايع و پرهزينه در محيط‌هاي كاري تبديل شده است. استرس شغلي پرستاران به افت كيفيت مراقبت از بيماران منجر مي‌گردد. پرستاران شاغل در بخش هاي روانپزشكي سطح بالايي از استرس رادر زندگي روزمره حرفه اي خود تجربه مي كنند ، بنابراين استفاده از روش هاي پيشگيرانه و كارآمد ضروري به نظر مي رسد. هدف از اين مطالعه ، تعيين تاثير آموزش تفكر انتقادي بر استرس شغلي پرستاران شاغل در بخش روان مي باشد. روش كار: اين مطالعه يك پژوهش تجربي پيش آزمون – پس آزمون با گروه كنترل بود . واحدهاي پژوهش آن را 54 نفر از پرستاران شاغل در بيمارستان ابن سينا شهر مشهد تشكيل مي دادندكه براساس تخصيص تصادفي به دوگروه مساوي تقسيم شدند. ابزارگردآوري داده ها ، پرسشنامه استرس شغلي كارازاك بود كه در سه مرحله قبل از مداخله ، يك و دو ماه بعد از مداخله توسط واحدهاي پژوهش تكميل شد. مداخله شامل برنامه آموزش تفكرانتقادي متشكل از كارگاه دو روزه 6 ساعته به فاصله يك هفته كه براي گروه مداخله اجرا شد. در گروه كنترل نيز مانند گروه آزمون طي دو جلسه 6 ساعته به فاصله يك هفته علايم و نشانه ها و اصطلاحات روانپزشكي آموزش داده شد. تحليل داده ها با استفاده از آزمون هاي آماري كلموگروف- اسميرونوف ، كاي اسكوئر، تي ، آناليز واريانس با مقادير تكراري و فريدمن و با استفاده از نرم افزار ( spss) ويرايش5/11 صورت گرفت. يافته ها : نتايج نشان داد ميانگين نمره استرس شغلي كلي گروه آموزش تفكرانتقادي ، از 6/7 ± 1/92 در مرحله قبل از مداخله به 4/6± 8/84 در يك ماه بعد از مداخله و 9/6 ± 5/81 در مرحله پيگيري دوماه بعد از مداخله تغيير يافته كه به طور معني داري كمتر از گروه كنترل است (001/0< p ). درگروه كنترل نيز ميانگين نمره استرس شغلي در مرحله يك ماه بعد از مداخله و مرحله پيگيري دو ماه بعد از مداخله به طور معني داري نسبت به مرحله قبل از مداخله افزايش يافت ( 000/0 = p ). نتيجه گيري : باتوجه به این كه آموزش تفكرانتقادي ، شيوه موثر براي كاهش استرس شغلي مي باشد ، لذا پيشنهاد مي شود به منظور كاهش استرس شغلي پرستاران این آموزش مورد توجه مديران قرار گيرد.
: The Effect of Critical Thinking Training on Nurses’ Job Stress in Mashhad Ibn-e- Sina Hospital. Abstract: Background & Aim: Today, job stress in the working environment has become one of the most crucial and serious issues of great concern. Job stress reduces the nurses’ quality of care for patients. Psychiatric nurses tolerate high levels of occupational stress; hence, stress management methods should be implemented to prevent this stress’s effects on these nurs-es. The aim of this study is to determine the effect of critical thinking training on the nurses of psychiatric wards’ job stress.Method: This is an experimental study of the pre-post test design or the control group. Fif-ty-four nurses and healthcare workers, working at Ebne-Sina psychiatric hospital of Mash-had were recruited. They have been randomly assigned into the experimental (n=30) and control (n=30) groups. Karasak job stress was used as the scale for data collection in three stages: before intervention, 1month, and 2month after the intervention. This intervention included two 6 hours sessions of critical thinking training, which were carried out with an interval of one week. Similarly, in control group two 6 hours sessions where held with an interval of one week to teach the terms of psychiatric symptoms to the nurses. Data were analyzed by Kolmogrov-smirnov, χ2, t, repeated Measures, and Fridman tests by means of SPSS-PC (v. 11.5) software. Results: The results of this study reveal that the mean score of the job stress in the experi-mental group in pre-intervention stage (92.1±7.6) has been decreased to 84.8±6.4 one month after intervention, and to 81.5±6.9 in the third stage (two month after the interven-tion) , which is significantly more than the control group (P<0.001). The job stress of the control group increased significantly one month and two month after the intervention stage (P= 0.000).Conclusion: As critical thinking training is an effective method to decrease the job stress , it is suggested that the managers consider it to decrease the nurses’ job stress.
توصیفگر : آموزش تفكر انتقادي
: استرس شغلي
: پرستاران
: بخش روان
شناسه افزوده : ‏ واقعی،‏ سعید ، استاد راهنما
: ‏ اصغری پور،‏ نگار ، استاد مشاور
: ابراهیم زاده،‏ سعید ، استاد مشاور
شناسه افزوده : ‏ ‏‏ دانشگاه علوم پزشکی مشهد‏‏ ‏‏، دانشکده پرستاری و مامایی
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
abP258_0.pdf
abP258.pdf
پایان نامه فارسی
متن
application/octet-stream
567 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
P258_0.pdf
P258.pdf
پایان نامه فارسی
متن
application/octet-stream
2 MB
85
85