خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع مدرک : TF
زبان مدرک : فارسی
زبان اثر اصلي : فارسی
شماره رکورد : 67816
شماره مدرک : ۱۰۰۰۴۹۶پ
شماره راهنما : M۱۸۵، محبوبه قربانی، ۱۳۹۲
سر شناسه : ‏‏ قربانی،‏ محبوبه ، پديدآور
نام عام مواد : [پایان نامه]
عنوان اصلي : بررسی ارتباط سبک زندگی و ویژگیهای شخصیتی با علائم وازوموتور در زنان یائسه مراجعه کننده به درمانگاههای زنان مراکز آموزشی شهر مشهد سال ۱۳۹۱
نام نخستين پديدآور : / محبوبه قربانی
نام ساير پديدآوران : ؛ استاد راهنما صدیقه اظهری
نام ساير پديدآوران : ؛ استاد مشاور حبیب الله اسماعیلی، بهرامعلی قنبری هاشم آبادی
عنوان ديگر : The relationship of Lifestyle and Personality Characteristics with Vasomotor symptoms In postmenopausal women
وضعيت نشر : دانشگاه علوم پزشکی مشهد: دانشکده پرستاری و مامایی، ۱۳۹۲
صفحه شمار : ۱۱۲ص.: مصور
يادداشت : رشته تحصیلی: مامایی (گرایش آموزش مامایی)
خلاصه يا چکيده : بررسی ارتباط سبک زندگی و ویژگیهای شخصیتی با علائم وازوموتور در زنان یائسه مراجعه کننده به درمانگاههای زنان مراکز آموزشی شهر مشهد سال ۱۳۹۱. چکیده: مقدمه: علائم وازوموتور از شایع ترین و مشکل آفرین ترین علایم در زنانی هستند که به دوران یائسگی پا گذاشته اند. با توجه به اینکه شواهد علمی می گویند که ویژگی های شخصیتی و الگوی سبک زندگی افراد بر سلامت و طول عمر آنها تاثیر گذار است بنابراین مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط سبک زندگی و ویژگی های شخصیتی با علائم وازوموتور در زنان یائسه صورت گرفت.روش کار: در این مطالعه همبستگی 400 زن یائسه مراجعه کننده به درمانگاه های زنان مراکز آموزشی شهر مشهد به روش نمونه گیری آسان انتخاب گردیدند.جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه های سبک زندگی HPLP2 ، ویژگی های شخصیت نئو ، کیفیت خواب پیتزبرگ ،فرم ثبت روزانه ی گرگرفتگی و تعریق شبانه صورت گرفت.تجزیه و تحلیل داده ها با spss16 و ضریب همبستگی اسپرمن ، پیرسون و آزمون های من ویتنی، کروسکال-والیس و تی مستقل انجام شد.یافته ها: از بین ابعاد سبک زندگی بین روابط بین فردی و رشد معنوی با شدت (001/0p< ، 002/0p=) ، تعداد (001/0p< ، 003/0p=)و مدت (001/0 p< ،001/0p<)گرگرفتگی و شدت تعریق شبانه (002/0p= ، 010/0p=) و بین روابط بین فردی با تعداد تعریق شبانه (028/0 p=) ارتباط معنی دار وجود داشت و نیز بین نمره ی کل کیفیت خواب با تغذیه (011/0 p=) ، مدیریت استرس(001/0 p=) و نمره ی کل سبک(001/0p=) همبستگی معنی دار وجود داشت .واز بین ابعاد ویژگی های شخصیتی بین وجدان گرایی با شدت گرگرفتگی (041/0p=) وشدت تعریق شبانه (028/0p=) و بین برون گرایی با نمره ی کل کیفیت خواب (013/0P=) ارتباط معنی دار وجود داشت.نتیجه گیری: با توجه به اهمیت نقش مراقبان بهداشتی در آموزش بهداشت و تغییر رفتار و اهمیت تاثیر سبک زندگی و ویژگی های شخصیتی در مراقبت از خود و حفظ سلامتی و پیشگیری از بیماری ها ، آموزش موارد فوق به زنان یائسه هنگام درمان علائم وازوموتور و مشاوره با روانشناس در صورت لزوم ضروری به نظر می رسد.
: The relationship of Lifestyle and Personality Characteristics with Vasomotor symptoms In postmenopausal women. Abstract: Background and aims:Lifestyle is one of the factors that influence on health and helps to prevent from diseases. In addition, considering the personality when treating vasomotor symptoms increases the quality of life and health of women. Therefore, this study is done in order to determine the relationship between life style and Personality Characteristics in postmenopausal women with vasomotor symptoms.Methods:In this descriptive analytical study 400 menopause women that are referred to the clinic educational centers in Mashhad were selected by conveniencesampling data method. Gathering of information is done by life style questionnaire HPLP2,Personality Characteristics of NEO FFI questionnaire and Pittsburgh Sleep Quality Questionnaire And hot flashes and night sweats were assessed by questionnaire daily recorded. . Data analyzed by spss16 using Spearman and pearson correlation coefficient, Mann-Whitney and Kruskal-Wallis test. Results:The dimensions of life style Between interpersonal relationships and spiritual growth with intensity (p<0/001,p=0/002), number (p<0/001,p=0/003) and duration flushing (p<0/001,p<0/001) and night sweats Intensity (p=0/002,p=0/010) and between interpersonal relationships with night sweats (p=0/028) there was a significant correlation. And also between PSQI scores and Nutrition (p=0/011), Stress Management (p=0/001), and total score lifestyle (p=0/001) there was a significant correlation. The dimensions of Personality Characteristics between conscientiousness and severity of hot flashes (p=0/041) and severity of night sweats (p=0/028) and between extraversion and PSQI scores (p=0/013) There was a significant correlation.Conclusions:Whiletreatment and management ofvasomotor symptomsinmenopausalwomen shouldbeconsidered personalitycharacteristics and importance lifestyle.
توصیفگر : سبک زندگی
: ویژگی های شخصیتی
: علائم وازوموتور
: یائسگی
شناسه افزوده : ‏‏ اظهری،‏ صدیقه ، استاد راهنما
: ‏‏ اسماعیلی،‏ حبیب الله ، استاد مشاور
: ‏قنبری هاشم آبادی،‏ بهرامعلی ، استاد مشاور
شناسه افزوده : ‏ دانشگاه علوم پزشکی مشهد‏‏ ، دانشکده پرستاری و مامایی
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
abM185_0.pdf
abM185.pdf
پایان نامه فارسی
متن
application/octet-stream
178 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
M185_0.pdf
M185.pdf
پایان نامه فارسی
متن
application/octet-stream
2 MB
85
85