خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع مدرک : TF
زبان مدرک : فارسی
زبان اثر اصلي : فارسی
شماره رکورد : 67388
شماره مدرک : بهداشت پ ۱۶
شماره راهنما : آمار پ ۹ ۱۳۹۲
سر شناسه : ‏ فکری , نازنین
نام عام مواد : [پایان نامه]
عنوان اصلي : کاربرد مدل سازی چند سطحی در بررسی عوامل تاثیر گذار بر تغییرات تیروگلوبولین در بیماران مبتلا به سرطان تیروئید تمایز یافته جراحی شده, مراجعه کننده به مرکز درمانی پزشکی هسته ایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد طی سال های ۱۳۶۰ تا ۱۳۸۲
نام نخستين پديدآور : / نازنین فکری
نام ساير پديدآوران : ؛ استاد راهنما: حبیب الله اسماعیلی
نام ساير پديدآوران : ؛ استاد مشاور: محمد غلامی فشارکی و سید رسول زکوی
وضعيت نشر : : دانشگاه علوم پزشکی مشهد: دانشکده بهداشت، ۱۳۹۲
صفحه شمار : ۷۰ ص :جدول, نمودار
يادداشت : چکیده: فارسی - انگلیسی
خلاصه يا چکيده : چكيدهمقدمه: سرطان تمایز یافتهی تیروئید حدود 80 درصد سرطانهای بدخیم سیستم آندوکرین را تشکیل میدهند و شایعترین سرطان غدد درون¬ریز است. از این رو پیگیری بیماران در فواصل زمانی معیین به منظور بررسی تغییرات تیروگلوبولین خون و کشف عود و یا متاستاز، ضروری است. در این مطالعه ما با استفاده از مدلهای چندسطحی عوامل تاثیرگذار بر تغییرات تیروگلوبولین را، براساس دادههای طولی جمعآوری شده در مرکز پزشکی هستهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد بررسی کردیم.روش كار: در این مطالعهی همگروهی تاریخی 179 بیمار مبتلا به سرطان پاپیلری و یا فولیکولار که طی سالهای 1360 تا 1382 به بیمارستان قائم شهر مشهد مراجعه کرده و تشکیل پرونده دادهاند وارد مطالعه شدند. اطلاعات دموگرافیک، بالینی و سطوح تیروگلوبولین و آنتی تیروگلوبولین آنها طی 10 سال پیگیری ثبت شده بود. برازش مدل دوسطحی یک بار برای کل مشاهدات و یک بار به طور جداگانه برای مشاهدات با آنتی تیروگلوبولین کمتر از 100 انجام شد. بهترین مدل با استفاده از آماره ی والد و محاسبهی آمارهی انحراف، بدست آمد و عوامل موثر بر تغییرات تیروگلوبولن با نرمافزار MLwiN تعیین شدند. سطح معنی داری 05/0 در نظر گرفته شد.یافتهها: با توجه به مدل نهایی که برای مشاهدات با آنتیتیروگلوبولین زیر 100 برازش شد، متغیرهای جنسیت(001/0 = P)، زمان(022/0 = P)، قابل برداشت بودن یا نبودن تومور(001/0 > P) و مقدار تیروگلوبولین اولیه(001/0 > P) به طور معنیداری بر تغییرات تیروگلوبولین سرم خون بیمار موثر شناخته شدند. در مدلی که برای کل مشاهدات برازش شد نیز همین عوامل معنیدار شناخته شدند.نتيجه‌گيري: با توجه به نتایج میتوان گفت در تغییرات تیروگلوبولین بیماران جهت کنترل روند بیماری متغیرهای جنسیت، قابل برداشت بودن یا نبودن تومور و سطح تیروگلوبولین اولیه نقش مهمی ایفا میکنند.
: ABSTRACT:Application of multilevel modeling in investigating variables which are effective in variation of Thyroglobulin in patients with differentiated thyroid carcinoma who underwent surgery, referred to Nuclear medicine department of Mashhad University of Medical Science during years 1360 to 1382Introduction: Well differentiated thyroid cancers account for 80% of endocrines cancers and is the most common endocrine cancers. So it is necessary to follow-up the patients to check for changes of blood Thyroglobulin and detection of recurrent or metastatic at certain intervals. In this study, we investigate factors affecting the changes of Thyroglobulin based on longitudinal data collected in nuclear medicine center of Mashhad university of medical science, using multilevel models. Materials & Methods: In this historical cohort study, 179 patients with papillary or follicular carcinoma who were referred to Ghaem hospital of Mashhad and were documented at nuclear medicine center were investigated. Demographic, clinical data and Thyroglobulin and Antithyroglobulin levels in a 10 year follow-up, were collected. We fitted two-level model for all data and just for data with Antithyroglobulin under 100 separately again. The best model was founded by using the Wald test statistic and calculating Deviance statistic and factors affecting the changes of Thyroglobulin were determined. Significance level of 0.05 was considered.Results: with respect to final model for data with Antithyroglobulin under 100, Sex(p=0.01), time(p=0.022), resectable or unresectable tumor(p<0.001) and amount of first Thyroglobulin(p<0.001) were Significantly effective on changes of Thyroglobulin. In final model which fitted for all data, this factors were Significant again.Conclusion: according to the results, we can say, Sex, resectable or unresectable tumor and amount of first Thyroglobulin play an important role in changes of Thyroglobulin of patients to control the disease process.
توصیفگر : مدلهای چندسطحی
: سرطان تمایز یافتهی تیروئید
: تیروگلوبولین
شناسه افزوده : ‏ اسماعیلی , حبیب الله ، استاد راهنما
: غلامی فشارکی , محمد ، استاد مشاور
: ‏ زکوی, سید رسول ، استاد مشاور
شناسه افزوده : ‏ دانشگاه علوم پزشکی مشهد/ دانشکده بهداشت
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :