خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع مدرک : TF
زبان مدرک : فارسی
زبان اثر اصلي : فارسی
شماره رکورد : 67363
شماره مدرک : بهداشت پ ۱۴
شماره راهنما : محیط پ ۲ ۱۳۹۱
سر شناسه : ‏ پیروی مینائی ‏ , رویا ، پديدآور
نام عام مواد : [پایان نامه]
عنوان اصلي : مدل سازی اثرات خشکسالی بر کیفیت شیمیایی آب چاه های روستایی منطقه کشف رود دشت مشهد ۸۹-۱۳۸۶
نام نخستين پديدآور : / رویا پیروی مینائی
نام ساير پديدآوران : ؛ اساتید راهنما: حسین علیدادی و علی اصغر نجف پور
نام ساير پديدآوران : ؛ اساتید مشاور: عباس محسنی , حبیب الله اسماعیلی و الله بخش جاوید
وضعيت نشر : : دانشگاه علوم پزشکی مشهد: دانشکده بهداشت، ۱۳۹۱
صفحه شمار : ۱۰۸ ص :جدول, نمودار
يادداشت : چکیده: فارسی - انگلیسی
خلاصه يا چکيده : چکيده مقدمه: آب مهمترين مسئله چالش بر انگيز بين كشورهاي جهان مي باشد به طوري كه در سال 2000 ميلادي بيش از 26 كشور با كمبود آب مواجه بودند و اين ميزان در سال 2050 به 66 كشور مي رسد.بحران آب در كشور ما به علت قرار گرفتن در منطقه خشك و نيمه خشك به مراتب جدي تر از ساير كشور هاست. هدف از اين مطالعه مدلسازي تغيير کيفيت شيميايي آب چاه هاي منطقه کشف رود دشت مشهد ناشي از خشکسالي در سال هاي 89-1386 بود.روش کاراز آنجايي که اکثر منابع تامين کننده آب دشت مشهد از نوع زيرزميني( اکثريت چاه) مي باشد و منطقه كشف رود به عنوان بحراني ترين منطقه دشت مشهد شناسايي شده بود، لذا در اين مطالعه با توجه به داده هاي موجود،آمار بازه زماني 89-1386 مربوط به کيفيت و سطح آب 16حلقه چاه آب آشاميدني موجود در این منطقه استخراج گرديد. پارامترهاي هواشناسي (حداقل و حداکثر بارش ، حداقل و حداکثر دما ) که توسط ايستگاه هواشناسي مستقر به طور روزانه اندازه گيري و ثبت شده بود ، به عنوان عوامل موثر بر بروز خشکسالي دراين مطالعه وارد شدند.با جمع آوري داده هاي هواشناسي مربوط به 30 سال اخير،خشکسالي در اين بازه زماني به طور مجزا بررسي گرديد. داده ها بعد از جمع آوري از سازمان هواشناسي، شرکت آب منطقه اي خراسان و آب و فاضلاب روستايي مشهد با استفاده از نرم افزار SPSS وExcel تجزيه و تحليل شدند، همچنين براي مدلسازي داده ها از نرم افزار STELLA استفاده گرديد و مدلسازي به دو روش انجام شد. آزمون نرمال و همبستگی پیرسون جهت یافتن ارتباط بین کیفیت و افت آب در سطح معني داري 05/0 استفاده گردید.نتایجتجزيه داده ها نشان داد که بيشترين ميزان افت آب در ماه هاي گرم سال اتفاق افتاده است ،میانگین سالانه افت طی این 4 سال 1.5 متر بود. آناليز داده هاي سطح آب به صورت سري زماني نشان داد که سطح آب زيرزميني طي سال هاي 89-1386 حدود 6 متر افت داشته است. آناليز داده هاي سي ساله هواشناسي نشان داد که کمترين بارندگي با ميزان 7/104 ميلي متر مربوط به سال 79- 1378 بوده است و بيشترين بارندگي در سال 72-1371 به ميزان 6/414 ميلي متر رخ داده است.در ماه هاي گرم سال حداکثر دما بين 35 تا 40 درجه سانتي گراد بوده است که در اين ماه ها افت شديد سطح ايستايي آب و همچنين کمبود بارش مشاهده شده است . بررسي بين ارتباط تغييرات سطح آب و شاخص هاي آب زيرزميني يعني TDS وTH نشان داد که بين اين 16 چاه ، تنها در مورد چاه شماره 5 (028/0=P) و 9 (P=0.024)بين تغييرات سطح آب و TH رابطه معني دار بود و در ساير چاه ها رابطه معني داري بين اين پارمترها وجود نداشت. هر دو روش مدل می توانند با صحت خوبي غلظت شاخص هاي آب زيرزميني را برآورد نمايند. نتیجه گیریافت مذکوردر آب زيرزميني منطقه بيانگر اين است متوسط بارندگي دشت مشهد نتوانسته است ميزان برداشتي آب را جبران نمايد و شرايط معادله بيلان آب يعني ميزان آب ورودي به آبخوان برابر با ميزان خروجي آن باشد تا تعادل سفره آب زيرزميني حفظ شود،برقرار نشده است،که اين موضوع نشاندهنده لزوم برنامه ریزی و مدیریت صحیح منابع آبی و بارندگی می باشد تا از اثرات مستقيم و غير مستقيم خشکسالي از جمله تغيير کيفيت جلوگيري شود.
: Abstract Modeling of drought effects on variation of chemical water quality in the rural wells of Kashaf Rood area in Mashhad plain, 2006-2010Background & objectives: Water is the most important Challenging issue among world countries, so that more than 26 countries faced with water shortage and this number will increase to 66 countries. Water shortage is more serious than other countries because it is located on arid and semi arid. The objective of this research was modeling of drought effects on variation of chemical water quality in the wells of Kashaf Rood area in Mashhad plain in 2006-2010.Material & Methods: Quality and level raw data(2006-2010) of 16 drinking water wells in Kashaf Rood area were extracted because most water supplier of Mashhad plain is ground water(most of them is well) and Kashaf Rood area is identified as the most critical area in the plain. Meteorological parameters (minimum and maximum rainfall, minimum and maximum temperature) had been measured and recorded daily and were considered as effective factors on drought in this study. Drought surveyed by collecting meteorological data in recent 30 years.Data were analyezed by SPSS and Excel software after collecting from Meteorological organization, Khorasan Razavi Regional Water Authority and Khorasan Razavi Rural Water &Wastewater.Modeling was done in two ways by STELLA software.Normal and Pearson corrolate test were used in significance level α= 0.05, to understand relationship between water level and quality. Results: Analysis of data showed that the most water level loss happened in the hot months, annual average loss was 1.5 meters in these 4 years. Timeseries analysis indicated that ground water level from 2006 to 2010 have had 6 meter loss.30 year meteorological data analysis showed that Mashhad plain experienced the least rainfall with an average annual 104.7 mm in 1998-99 and the most rainfall with an average annual 414.6 mm. Maximum temperature have been 35 to 40c0 in the hot months and also shortage rain and intensive water level loss were observed in these months. Examination between water level variation and water ground indexes (TDS & TH) determined that all wells had no significant relationship between those parameters except wells No 5(p=0.028) and 9 (p=0.024). Both model have good accuracy to estimate groundwater indices concentration.Conclusion: Mentioned ground water level loss in the area indicate that average rainfall of Mashhad plain could not offset the uptake so water balance equation has not been created.This problem is indicating need for appropriate planninig and management of water resources and rainfall so that will be prevented direct and indirect drought (ie : quality change)
توصیفگر : خشکسالي آب زير زميني
: کيفيت آب
: چاه آب
: مدل سازي
شناسه افزوده : ‏ علیدادی ‏ , حسین استاد راهنما
: ‏ نجف پور ‏ , علی اصغر استاد راهنما
: ‏ محسنی ، عباس استاد مشاور
: ‏ اسماعیلی‏ , حبیب الله استاد مشاور
: ‏ جاوید‏ , الله بخش استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشگاه علوم پزشکی مشهد/ دانشکده بهداشت
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
AB peyravi2_0.pdf
AB peyravi2.pdf
پایان نامه فارسی
متن
application/pdf
330 KB
85
85
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
peyravi2_5.pdf
peyravi2.pdf
پایان نامه فارسی
متن
application/octet-stream
5 MB
85
85